ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Evaluation of the clinical and radiological outcomes of lengthening intramedullary nail treatment in the lower limb length discrepancies
Mesut Karıksız, Abdülkadir Sarı, Özgür Karakoyun

Mesut Karıksız, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Elazığ Yolu 10. Km Üçkuyular Mevkii 21070 Kayapınar/Diyarbakır,Türkiye e-mail: mesutkariksiz@gmail.com

Abstract

Objective: The aim of this study was to evaluate the clinical and radiological outcomes of patients in lengthening intramedullary nails as a new method to treat lower limb discrepancies.

Method: In our retrospective study, we evaluated the clinical and radiological results of 13 extremities of 12 patients who applied to our clinic due to a discrepancy of the lower extremity between 2013-2016 and underwent extremity lengthening with lengthening nail. Mean age of patient the patients was 26, 9 (range: 13-51). Gender distribution was as 2 males and 10 females. Bone distribution was determined as 5 tibias and 8 femurs. The mean discrepancy of the patients was 54.61 mm (range: 30-140 mm). The side distribution of the patients was as 8 right and 5 left. Three of our patients had post-traumatic shortness, 6 had congenital discrepancies and left 3 cases had discrepancies secondary to developmental hip dysplasia.

Findings: The mean follow-up period of our patients was 35.7 (range: 12-36) months. The mean distraction index of our patients was 1.12 (range: 1.05-1.52) days/mm. Mean bone healing index was 37.3 (range: 27-70) days/cm. The mean length of extension was 5.15 (range: 3-10) cm. When the patients were evaluated according to the bone and functional scoring used by Paley for intramedullary lengthening nails, all our patients were found to have very good functional scores, where 11 patients had very good bone scores and 1 patient had a good bone score. Complete union was achieved in all patients. In one of our patients, delayed union was detected. The range of motion of all patients reached preoperative values. Post-op medial axis deviation (MAD) was determined to be within the functional limits in all our patients. In the consolidation phase, a fracture was detected on the intramedullary nail in one of our patients, and osteosynthesis was supported with plate screw. None of our patients had deep infection.

Conclusion: The clinical and radiological outcomes of intramedullary lengthening nails and lengthening surgery can be considered as satisfactory in the treatment of patients with lower extremity discrepancy.

Keywords: Lower extremity, discrepancy, intramedullary lengthening nail.

 

Alt ekstremite kısalıklarının uzayabilen intramedüller çivi ile

tedavisinin klinik ve radyolojik sonuçlarının değerlendirilmesi          

Öz

Amaç: Alt ekstremite kısalıklarının tedavisinde yeni bir yöntem olan uzayabilen intramedüller çivi ile ekstremite uzatmaları yapılan hastaların klinik ve radyolojik sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler: Retrospektif olan bu çalışmada, kliniğimize 2013-2016 yılları arasında alt ekstremitede kısalık nedeniyle başvuran hastalardan uzayabilen intramedüller çivi ile ekstremite uzatma operasyonu yapılan 12 hastaya ait 13 ekstremitenin klinik ve radyolojik sonuçları değerlendirilmiştir. Hastaların ortalama yaşı 26,9 (dağılım:13-51), cinsiyet dağılımı 2 erkek, 10 kadındır. Kemik dağılımı 5 tibia, 8 femur olarak tespit edilmiştir. Hastaların karşı ekstremiteye göre kısalığı ortalama olarak 54,6 mm (dağılım: 30-140 mm)ve taraf olarak dağılımı ise 8 sağ, 5 soldur. Hastalardan 3 tanesinde post travmatik kısalık, 6 tanesinde konjenital kısalık ve 3 tanesinde de opere gelişimsel kalça displazisine sekonder kısalık tespit edilmiştir.

Bulgular: Hastaların ortalama takip süresi 35,7 (dağılım: 12-36) aydır. Ortalama distraksiyon indeksleri 1,12 (dağılım:1,05-1,52) gün/mmdir. Ortalama kemik iyileşme indeksi 37,3 (dağılım: 27-70) gün/cm olarak hesaplanmış olup, ortalama uzatma miktarı 5,15 (dağılım: 3-10) cm olarak gözlenmiştir. Paleyinintramedüller çivi üzerinde uzatma hastaları için kullandığı kemik ve fonksiyonel skorlamasına göre hastalar değerlendirildiğinde, hepsinin fonksiyonel skoru çok iyi, 11 hastanın kemik skoru çok iyi ve 1 hastanın kemik skoru iyi olarak değerlendirilmiştir. Tüm hastalarda tam kaynama sağlanmış olup, sadece bir hastada gecikmiş kaynama saptanmıştır. Bu hastada da greft tatbiki ihtiyacı olmadan kontrollerde kaynama gözlenmiştir. Tüm hastaların eklem hareket açıklıkları operasyon öncesi değerlerine ulaşmıştır. Tüm hastalarda post op medial aks sapması (MAD) fonksiyonel sınırlar içerisinde gözlemlenmiştir. Bir hastanın konsolidasyon safhasında intramedüller çivisinde kırık saptanmış ve plak vida ile desteklenmiştir. Hiç bir hastada derin enfeksiyon tespit edilmemiştir.

Sonuç: Alt ekstremite kısalığı olan hastaların tedavisinde uzayabilen intramedüller çivi ile uzatma operasyonlarının klinik ve radyolojik sonuçlarının tatmin edici olduğu söylenebilir.

Anahtar kelimeler: Alt Ekstremite, Kısalık, Uzayabilen İntramedüller Çivi.

Dicle Med J  2019;46 (3): 397-404

Doi: 10.5798/dicletip.620319

Volume 46, Number 3 (2019)