ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Cannulation of Innominate Artery During Proximal Aortic Aneurysm Repair
Ahmet Dolapoglu, Eyup Avci, Onursal Bugra

Ahmet Dolapoglu, Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi AD, Balıkesir, Turkey e-mail: ahmetdolapoglu@yahoo.com

Abstract

Objective: There are many debates for cannulation sites during aortic surgeries. The cannulation technique which is providing antegrade flow is associated with better survival and neurological outcomes than retrograde flow. For this purpose, innominate and axillary artery cannulation have been increasingly used for cardiopulmonary bypass recently. We aimed to present our experience with innominate artery cannulation for cardiopulmonary bypass and antegrade selective cerebral perfusion during proximal aortic aneurysm repair.

Methods: A total of eighteen patients with proximal aortic aneurysm underwent surgical repair were included into the study. Pre-operative patient’s charecteristis, surgical details and postoperative outcomes were investigated.

Results: The mean age was 58.8±10.2 and majority of the patients were male (72%). Bicuspit leafletes was found in 9 patients (50%). Two patients died in postoperative period. No stroke or new neurological deficit was seen after procedures.

Conclusions: This study is emphasize that cannulation of innominate artery can be used in safe and effective during aortic surgery.

Key words: Innominate artery, aortic surgery, cardiopulmonary bypass, aortic aneurysm.

Proximal Aort Cerrahisinde Innominate arter kanülasyonu

Öz

Giriş: Aort cerrahisi uygulamalarında kardiyopulmoner bypass için arteryel kanülasyon bölgesi hala tartışma konusudur. Son yıllarda antegrade akım sağlayan kanülasyon tekniklerinin retrograde akım sağlayan bölgelere göre sağ kalım ve nörolojik sonuçlar açısından daha faydalı olduğunun gözlenmesi üzerine innominate arter ve axiller arter kullanımını artırmıştır. Bu çalışmada aort cerrahisinde innominate arter kanülasyonu üzerine olan tecrübelerimizi paylaşmayı amaçladık.

Yöntemler: Çalışmaya proximal aort cerrahisi nedeniyle cerrahi tamir yapılan 18 hasta dahil edilmiştir. Hastaların preoperatif , operatif özellikleri ve post-operatif sonuçlar değerlendirilmiştir.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hastaların ortalama yaşları 58.8±10.2 iken hastaların çoğunluğunu erkekler oluşturmaktaydı (%72). Eşlik eden bicuspit art kapak patolojisi 9 hastada bulundu (%50). Postoperatif mortalite iki iken hiçbir hastada cerrahi sonrası inme veya nörolojik defisit gelişmemiştir.

Sonuçlar: Çalışma sonrasında aort cerrahisinde kardiyopulmoner bypass için innominate arter kullanımının güvenli ve etkili olduğunu savunmaktayız.

Anahtar Kelimeler: Innominate arter, aort cerrahisi, kardiyopulmoner bypass, aort anevrizması

Dicle Med J  2018;45(4): 485-489

Doi: 10.5798/dicletip.474696

Volume 45, Number 4 (2018)