ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - A Stutterıng Case Gettıng Well Durıng Bıpolar Dısorder Manıc Epısode
Betül Uyar Ekmen

Betül Uyar Ekmen, Dicle Üniversitesi Lojmanları 4. Sk No: 67 Sur Diyarbakir, Türkiye 21280 e-mail: betuluyar@hotmail.com

Abstract

Bipolar disorder; is a chronic disease with recurrent mania, hypomania and depression episodes. The cyclical progress of the disorder, with recovery and exacerbations, affects the individual physically and mentally and disturbs the patient’s professional and social harmony. Stuttering is defined as the disorder in which the individual's speech is not following his / her age due to fluency or timing. However, the etiology of shuttering has not yet understood. It is thought that, during the conversation, the thought of the negative reactions that the patient might encounter, affects the fluency of the speech.

Researches on stuttering in bipolar disorder are limited.

In this article, we discussed a case who has stuttering since childhood and whose stuttering got well during bipolar disorder manic episodes. It was observed that the patient's stuttering complaint was resumed when the patient had reached the euthymic state by the treatment.

Keywords: bipoar disorder, stuttering, manic episode

Bipolar Bozukluk Manik Hecme Sırasında Düzelen Bir Kekemelik Olgusu

Öz

Bipolar bozukluk; yineleyen mani, hipomani ve depresyon dönemleri ile karakterize süreğen bir hastalıktır. Hastalık, atak dönemleri ve atakların arasında remisyon dönemleri ile seyreder. Bipolar bozukluk, kişiyi fiziksel ve ruhsal olarak olumsuz etkileyerek kişinin sosyal adaptasyonuna zarar vermektedir.

Kekemelik, bireyin konuşmasının akıcılık ve zamanlamasının yaşına uygun olmayan şekilde bozulmasıdır. Kekemeliğin etyolojisi tam olarak açıklanamamaktadır. Ancak konuşma esnasında, kişinin dinleyicilerden kaynaklanabileceğini düşündüğü olumsuz tepkilerin konuşmasının başlamasını ve akıcılığını engellediği düşünülmektedir. Bipolar bozuklukta kekemelik araştırmaları kısıtlı sayıdadır.

Bu yazıda çocukluktan beri kekemeliği olan ve bipolar bozukluk manik hecme sırasında kekemeliği düzelen bir olgudan bahsettik. Tedavi ile ötimik duruma geldikten sonra hastanın kekemelik şikayetinin tekrar başladığı gözlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Bipolar bozukluk, kekemelik, manik dönem.

Dicle Med J  2019;46(1): 179-182

Doi: 10.5798/dicletip.534863

Cilt 46, Sayı 1 (2019)