ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Effects of Breastfeeding and Perinatal Factors on Development of Retinopathy of Prematurity
Sabit Kimyon, Alper Mete

Sabit Kimyon, Gaziantep University Hospital, Department of Ophthalmology, Gaziantep, Turkey Postal code: 27310 e -mail: sabitkimyon@gmail.com

Abstract

Objective: Breastfeeding is very important for the development and well-being of an infant. Other perinatal factors also influence the well-being of the infant like the method of conception, delivery method and multiple pregnancy. Our aim in this study is to investigate the effects of these factors on the development of retinopathy of prematurity (ROP).

Methods: The records of premature infants who were screened for ROP between 2015 and 2018. Gestational age (GA), birth weight (BW), sex, time spent in neonatal intensive care unit (NICU), assisted reproduction method, method of delivery, breastfeeding and multiple births were noted. The presence of ROP, stage and zone of the disease, treatment for ROP were recorded.

Results: GA and BW were significantly lower and time spent in NICU was significantly longer in infants with ROP (p<0.001). Only breastfed patients had a lower rate of ROP than other groups, however they had significantly higher GA, BW and lower time in NICU. Assisted conception significantly decreased the presence of any stage ROP (p=0.037). Delivery method and multiple pregnancy didn’t have an effect on the presence of ROP.

Conclusion: Low GA, low BW and more time spent in NICU are the major risk factors for development of ROP. The relation between ROP and breastfeeding is not reliable because of the significant difference of BW, GA and time spent in NICU that exists between the only breastfed group and others. Assisted reproductive techniques decreased the incidence of ROP which might be due to the advances in the assisted reproduction methods.

Keywords: Retinopathy of prematurity, breastfeeding, assisted reproduction, delivery method, multiple pregnancy

Anne Sütü ve Perinatal Faktörlerin Prematüre Retinopatisi Gelişimi Üzerindeki Etkileri

Öz

Amaç: Anne sütü, bir bebeğin büyüme ve gelişiminde çok önemli bir yere sahiptir. Yardımcı üreme yöntemleri, doğum şekli ve çoğul gebelik de bebeğin sağlığını etkileyebilen perinatal faktörlerdendir. Bu çalışmadaki amacımız anne sütü, konsepsiyon yöntemi, doğum şekli ve çoğul gebeliğin prematüre retinopatisi (PR) gelişimi üzerindeki etkilerini araştırmaktır.

Yöntemler: Prematüre doğum nedeniyle 2015 ve 2018 yılları arasında PR taraması yapılan bebeklerin kayıtları incelendi. Doğum haftası (DH), doğum ağırlığı (DA), yenidoğan yoğun bakım ünitesinde (YDYBÜ) yatış süresi, yardımcı üreme tekniği, doğum şekli, anne sütü alımı ve çoğul gebelik not edildi. Prematüre retinopatisi varlığı, hastalığın zonu ve evresi, tedavi gereksinimi ve gelişen sekeller kayıt edildi.

Bulgular: Prematüre retinopatisi saptanan hastalarda DA ve DH diğer hastalara göre anlamlı olarak düşük, YDYBÜ yatış süresi anlamlı olarak daha uzundu (p<0.001). Sadece anne sütü alan bebeklerde PR görülme oranı diğerlerine göre daha düşüktü fakat sadece anne sütü alan bebeklerin DH ve DA diğerlerine göre daha yüksek, YDYBÜ yatış süresi daha düşüktü. Yardımcı üreme teknikleri PR insidansını anlamlı olarak düşürdü (p=0.037). Doğum şekli ve çoğul gebelik varlığı PR gelişimini etkilemedi.

Sonuç: Düşük DA, düşük DH ve YDYBÜ geçen süre PR gelişiminde en önemli risk faktörleridir. Anne sütü ile PR arasında tespit edilen anlamlı ilişki iki grup arasında DA, DH ve YDYB’da yatış süreleri anlamlı olarak farklı olduğundan güvenilir değildir. Çoğul gebelik ve doğum şeklinin PR gelişimi üzerinde etkisi saptanmamıştır. Yardımcı üreme tekniklerinin PR insidansını azalttığı görülmüş olup bu durum yardımcı üreme tekniklerindeki gelişmelere bağlanabilir.

Anahtar kelimeler: Prematüre retinopatisi, anne sütü, yardımcı üreme teknikleri, doğum şekli, çoğul gebelik

Dicle Med J  2019;46(1): 91-96

Doi: 10.5798/dicletip.534838

Cilt 46, Sayı 1 (2019)