ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Early Cochlear Changes In Migrain With Transient Evoked Otoacoustic Emissions
Mehmet Akdağ, Esref Akil

Mehmet Akdağ, Department of Otolaryngology, Dicle University Medical School, Diyarbakir, Turkey, e-mail: mehmet.akdag@dicle.edu.tr

Abstract

Objective: In this study, our objective is to examine the cochlear functions that might occur during the early period of migraine.

Methods: Our prospective study was planned as a clinical study and it was analyzed by measuring the transient otoacoustic emission of individuals who have or do not have migraine with normal audition limit as pure tone audiometry.

Results: The emission amplitudes of the patients with migraine were lower than the control group P < 0.05). Even though the difference at the frequency of 2.0 Hz on the right side was significant P < 0.05) in the statistical analysis conducted between the patients and the control group, it was not found significant at other frequencies (P >0.05). In addition, there were no statistical differences between the patients with migraine and the control groups in terms of gender and age (P >0.05).

Conclusion: Audiologic monitorization might be required in the long-term with larger patient groups despite of the minimal changes in the cochlear function in the early stages of migraine.

Keywords: Migraine, Transient Otoacoustic Emission Testing, Hearing Loss

Migrende Transient Otoakustik Emisyon İle Erken Koklear Değişiklikler

Öz

Amaç: Bu çalışmadaki amacımız migrenin erken döneminde oluşabilecek koklear fonksiyonları incelemektir.

Yöntemler: Çalışmamız prospektif olup klinik çalışma olarak planlandı ve pure tone odyometrik olarak normal işitme sınırlarında olan migrenli ve migrenli olmayan kişilerin transient otoakustik emisyon ları ölçülerek analiz edildi.

Bulgular: Migrenli hastaların emisyon amplitüdleri kontrol grubuna göre düşüktü (P < 0.05). Hastalar ile kontrol grubu arasında yapılan istatiksel analizde sağ tarafta 2.0 Hz frekansında farklılık anlamlı çıkmasına (P < 0.05) karşın diğer frekanslarda anlamlı bulunamadı (P >0.05). Ayrıca cinsiyet ve yaş açısından migren hastaları ile kontrol grupları arasında istatiksel farklılık bulunamadı (P >0.05).

Sonuç: Migrenin erken dönemlerinde koklear fonksiyonlarda minimal değişiklikler saptanmasına karşın daha büyük hasta grubu ile uzun dönemde işitsel monitörizasyon ihtiyacı gerekebilir.

Anahtar Kelimeler: Migren, Transient Otoakustik Emisyon Testi, İşitme kaybı.

Dicle Med J  2018;45(4): 439-446

Doi: 10.5798/dicletip.468048

Volume 45, Number 4 (2018)