ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Evaluation of the hair and scalp diseases in Turkish women
Atiye Oğrum, Havva Yıldız Seçkin

Atiye Oğrum, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye e-mail: aogrum@yahoo.com

Abstract

Objective: Hair and scalp diseases are an important reason for admitting to dermatology clinics. The aim of this study is to evaluate the hair and scalp diseases in Turkish women.

Methods: The records of 16743 female patients above 18 years of age, who were admitted to dermatology outpatient clinic between February 2015 and February 2018, were screened. One thousand eight hundred and fifty seven female patients having hair and scalp diseases, without any missing information, were included in the study.

Results: One thousand eight hundred and fifty seven female patients (%11.09) had hair and scalp diseases. The mean age of patients were 35.82±15.23 years (18-94 years). One thousand three hundred and seventy three patients (73.9%) were under 45 years of age; 484 patients were above 45 years of age.There were 12 types of hair and scalp diseases. The total number of diseases was 1931 and, there were two types of diseases in 73 patients (3.9%) and three types in one patient (0.1%). Disease rate that cause the cicatricial alopecia was %2.27. Seborrheic dermatitis, telogen effluvium, psoriasis, alopecia areata, and androgenic alopecia were the most common diseases (43.5%, 25.4%, 16.4%, 6.7%, and 4.8%, respectively). When diseases were evaluated according to age groups (<45 years and ≥45 years), the most common disease were seborrheic dermatitis in both groups, followed by telogen effluvium and psoriasis in group of under 45 years of age; psoriasis and telogen effluvium in group of above 45 years of age. Fourteen female patients had pediculosis. The most common scalp diseases were seborrheic dermatitis and psoriasis; hair diseases were telogen effluvium and alopecia areata. The most common associated diseases were seborrheic dermatitis and telogen effluvium.

Conclusion: The rate of hair and scalp diseases among women admitted to the dermatology clinic was 11.09%. However, the rate of the scalp diseases resulted in cicatrial alopecia were low. Hair is a component of beauty perception, so earyl diagnosis and treatment of hair and scalp diseases are important for impact on both self-esteem and quality of life.

Keywords: Hair, scalp, woman, hair diseases, hair and scalp diseases

Türk kadınlarında görülen saç ve saçlı deri hastalıklarının değerlendirilmesi

Öz

Amaç: Saç ve saçlı deri hastalıkları dermatoloji poliklinik başvurusunun önemli nedenlerindendir. Bu çalışmanın amacı Türk kadınlarında görülen saç ve saçlı deri hastalıklarının değerlendirilmesidir.

Yöntemler: Şubat 2015 ile Şubat 2018 yılları arasında deri ve zührevi hastalıkları polikliniğine başvuran 18 yaş üstü 16743 kadın hastaya ait dosya retrospektif olarak tarandı. Verilerde eksiklik bulunmayan 1857 kadın hasta çalışmaya dahil edildi.

Bulgular: Bin sekiz yüz elli yedi kadın hastada (%11,09) saç ve saçlı deri hastalığı saptandı. Hastaların yaş ortalaması 35.82±15.23 yıl (18-94 yıl) idi. Bin üç yüz yetmiş üç hasta (%73,9) 45 yaş altı, 484 hasta 45 yaş ve üzeriydi. Saptanan hastalık çeşidi sayısı 12 idi. Belirlenen toplam hastalık sayısı 1931 olup, 73 hastada (%3,9) iki; bir hastada (%0,1) üç farklı hastalık çeşidi mevcuttu. Skatrisyel alopesi nedeni olan hastalık oranı %2,27 idi. En sık saptanan hastalıklar seboreik dermatit, telojen effluvium, psoriazis, alopesi areata ve androjenik alopesi idi (sırasıyla, %43,5, %25,4, %16,4, %6,7, ve %4,8). Yaş gruplarına göre (<45 yaş altı ve ≥45 yaş) hastalık dağılımları değerlendirildiğinde; her iki yaş grubunda da en sık seboreik dermatit gözlenirken, bunu 45 yaş altında sırasıyla telojen effluvium ve psoriazis izlerken; 45 yaş üstünde sırayla psoriazis ve telojen effluvium takip etti. 14 kadın hastada pedikülozis mevcuttu. En sık saptanan saçlı deri hastalıkları seboreik dermatit ve psoriazis iken; en sık görülen saç hastalıkları telojen effluvium ve alopesi areata idi. En sık birliktelik gösteren hastalıklar seboreik dermatit ve telojen effluvium idi.

Sonuç: Kadınlarda dermatoloji polikliniğine başvuru nedenleri içerisinde saç ve saçlı deri hastalığının oranı %11,09 idi. Skatrisyel alopesi ile sonuçlanan saçlı deri hastalıkları oranı ise düşüktü. Saç güzellik algısının bir parçası olduğundan, saç ve saçlı deri hastalıklarının erken tanı ve tedavisi, kişilerin özgüven ve yaşam kalitesine etkisinden dolayı önemlidir.

Anahtar kelimeler: Saç, saçlı deri, kadın, saç hastalıkları, saçlı deri hastalıkları.

Dicle Med J  2019;46(1): 33-39

Doi: 10.5798/dicletip.534822

Cilt 46, Sayı 1 (2019)