ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Evaluation of the retinal nerve fiber layer and macular thickness in patients with Parkinson s disease
Funda Dikkaya, Ahmet Özkök, Şakir Delil

Funda Dikkaya, İstanbul Medipol Üniversitesi, Medipol Mega Hastanesi, Göz hastalıkları Ana Bilim Dalı, 34214, Bağcılar, İstanbul, Türkiye e-mail: fundadikkaya@hotmail.com

Abstract

Objective: To investigate the retinal nerve fiber layer (RNFL) and macular thickness in patients with Parkinson’s disease and to compare the results with healthy control group. 

Methods: 25 Parkinson’s patients with the mean age of 69.2±8.2 years and 19 healthy control subjects with the mean age of 67.2±7.1 years were included in the study. Patients received RNFL and macular thickness measurements with optical coherence tomography (OCT). Values were compared between groups with student’s t-test. 

Results: RNFL in inferior quadrant was 133.1±19.3 μm for Parkinson’s disease group, 145.1±19.6 μm for control group. The difference was statistically significant (p=0.049). There was no statistical significant difference between other quadrant RNFL and macular thickness.

Conclusion: We found decrease in inferior quadrant RNFL in patients with Parkinson’s disease. Decreased dopamine content of the retina in Parkinson disease may cause RNFL thinning via ganglion cell loss. 

Keywords: Parkinson’s disease, retinal nerve fiber thickness, macular thickness, optical coherence tomography.

Parkinson Hastalığında Retina Sinir Lifi Tabakası ve Makula Kalınlığının Değerlendirilmesi

Öz

Amaç: Parkinson hastalarını retina sinir lifi tabakası (RSLT) ve makula kalınlıkları yönünden incelemek ve sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırmak

Yöntem: Parkinson tanısı alan yaş ortalaması 69,2±8,2 yıl olan 25 hasta ve sistemik hastalık öyküsü bulunmayan yaş ortalaması 67,2±7,1 yıl olan 19 hasta göz bulguları açısından değerlendirildi. Hastalara Optik Koherens Tomografi (OKT) ile RSLT ve makula kalınlık ölçümleri yapıldı. Gruplar elde edilen veriler açısından Student t testi ile karşılaştırıldı.

Bulgular: İnferior kadran RSLT Parkinson grubunda 133,1±19,3 μm, kontrol grubunda ise 145,1±19,6 μm olarak ölçüldü. İnferior kadran RSLT’deki bu incelme istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0,049). Diğer kadran RSLT ve makula kalınlıklarında gruplar arası fark tespit edilmedi. 

Sonuç: Çalışmamızda Parkinson hastalarında inferior kadran RSLT kalınlığında azalma tespit ettik. Parkinson hastalarında retinadaki dopamin miktarında meydana gelen azalma ganglion hücre kaybına yol açarak RSLT kalınlığında incelmeye neden olabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Parkinson hastalığı, retina sinir lifi tabakası, makula kalınlığı, optik koherens tomografi.

Dicle Med J  2018;45(3): 335-340

Doi: 10.5798/dicletip. 457264

Cilt 45, Sayı 3 (2018)