ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Relationship Between SCORE Cardiovascular Risk Scoring System and Non-dipper Hypertension
Fatih Öksüz, Çağrı Yayla

Fatih Öksüz, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye e-mail: foksuz_42@hotmail.com

Abstract

Objective: It is showed that non-dipping ofblood pressure (BP) is significantly associated with end-organ injury , fatal and non-fatal cardiovascular disease (CVD). Systematic cardiovascular (CV) risk assessment is recommended in individuals at increased CV risk. The SCORE system predicts the 10 year risk of a first fatal atherosclerotic event. The purpose of this study is to investigate whether there is a correlation between non-dipper BP and SCORE risk system in patients with hypertension.

Methods: In this retrospective study has consisted of 213 consecutive patients who is diagnosed with essential hypertension. Non-dipper and dipper patient groups were determined according to the 24-hour ambulatory BP monitoring (ABPM). The SCORE system was used to calculate the risk of a 10-year fatal CV event using risk factors such as age, gender, smoking, systolic blood pressure, and total cholesterol.

Results: The SCORE risk system was significantly higher in the non-dipper HT patient group(p=0.017). In addition, smoking and total cholesterol levels were significantly higher in the non-dipper HT group. Other demographic, clinical and laboratory parameters were similar between the two groups. Significantly positive correlation was observed between SCORE risk ratio and midnight systolic and diastolic BP (r = 0.354, p <0.001; r = 0.339, p <0.001; respectively).

Conclusion: In this study, it is shown that there is an important correlation between non-dipper hypertension and SCORE risk system. Therefore, the SCORE risk system which asses the possibility of 10 years fatal CV event is higher in the non-dipper patient group, it is important to monitor patients with essential hypertension by ABPM.

Key words: Ambulatory blood pressure monitoring; non-dipper hypertension; SCORE risk system; cardiovascular disease.

SCORE Kardiyovasküler Risk Puanlama Sistemi ile Non-dipper Hipertansiyon Arasındaki İlişki

Öz

Amaç: Non-dipper kan basıncının (KB) uç organ hasarı ve ölümcül - ölümcül olmayan kardiyovasküler hastalıklarla (KVH) anlamlı şekilde ilişkili olduğu gösterilmiştir. Kardiyovasküler (KV) olay riskinde artış bulunan bireylerde sistematik KV risk değerlendirmesi önerilir. SCORE risk sistemi, ilk ölümcül aterosklerotik olayın 10 yıllık riskini değerlendirir. Bu çalışmanın amacı hipertansiyon (HT)hastalarında non-dipper KB ile SCORE risk sistemi arasındaki bir ilişki olup olmadığının araştırılmasıdır.

Yöntemler: Bu çalışma retrospektif bir çalışmadır ve esansiyel HT tanısı konulan ardışık 213 hastayı içermektedir. Non-dipper ve dipper hasta grupları 24 saatlik ambulatuar kan basıncı izlemine (AKBİ) göre belirlendi. SCORE sistemine göre yaş, cinsiyet, sigara kullanımı, sistolik kan basıncı (SKB) ve total kolesterol (TK) gibi risk faktörleri kullanılarak 10 yıllık ölümcül KV olay riski hesaplandı.

Bulgular: Non-dipper HT hasta grubunda SCORE risk sistemi anlamlı olarak yüksek saptandı (p=0.017). Ayrıca sigara içme alışkanlığı sıklığı ve TK değerleri non-dipper HT’li hasta grubunda anlamlı olarak daha yüksek saptandı. Diğer demografik, klinik ve laboratuvar parametreler iki grup arasında benzerdi. SCORE risk oranı ile gece sistolik ve diyastolik KB’leri arasında orta derecede olmasına rağmen anlamlı pozitif korelasyon izlendi (r = 0.354, p < 0.001; r = 0.339, p<0.001; sırasıyla)

Sonuç: Bu çalışmada ilk defa non-dipper HT ile SCORE risk sistemi arasında önemli bir ilişki olduğu gösterilmiştir. SCORE risk sistemi ile hesaplanan 10 yıllık fatal KV olay ihtimalinin non-dipper hasta grubunda daha yüksek saptanması, esansiyel HT tanılı hastaların AKBİ ile takibinin önemini ortaya çıkarmıştır.

Anahtar kelimeler: Ambulatuar kan basıncı izleme; non-dipper hipertansiyon; SCORE risk sistemi; kardiyovasküler hastalık.

Dicle Med J  2018;45(4): 379-386

Doi: 10.5798/dicletip.497883

Volume 45, Number 4 (2018)