ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Association with Platelet Distribution Width and New-Onset Atrial Fibrillation After Coronary Artery Bypass Grafting
Ferhat Özyurtlu, Gökhan Albayrak

Ferhat Özyurtlu, Special Grand Medical Hospital, Clinics of Cardiology. Güzelyurt mah. Yunusemre, Manisa, Türkiye e-mail:fozyurtlu@yahoo.com

Abstract

Objective: The platelet distribution width (PDW) is one of the parameters of platelet activation. The PDW directly measures the variability in platelet size. However, there has been a limited number of data reported thus far on PDW and postoperative AF in patients undergoing CABG. We aimed to investigate the relationship between the PDW and postoperative AF in patients undergoing CABG.

Methods: 124 consecutive patients with sinus rhythm who had undergone CABG between July 2011 and December 2013 were evaluated. AF was defined as any episode of AF lasting longer than 30 seconds. Complete blood count samples were analyzed according to the results obtained within 48 hours of the preoperative and postoperative period. 

Results: The preoperative PDW levels were significantly lower in patients who had developed AF than in the control group (56.5±14.8 vs. 50.9±10.0, p=0.015). There was no correlation between the postoperative PDW levels and AF. The preoperative white blood cell (WBC) and the neutrophil/lymphocyte ratio (NLR) were found to be similar between the two groups, while the postoperative WBC (13.9±5.7 vs. 10.5±3.6, p=0.000) and NLR (14.4±9.4 vs. 9.0±8.4, p: 0. 001) levels were higher in the group of patients who had AF. An NLR of 8.5 predicted post-CABG AF with a sensitivity of 73% and a specificity of 63%, and a WBC of 10 predicted post-CABG AF with a sensitivity of 77% and a specificity of 48%. 

Conclusion: These results support the hypothesis that preoperative PDW level predicts new-onset AF after CABG, but suggest that other factors are also important.

Keywords: Atrial fibrillation, coronary artery bypass surgery, platelet distribution width, white blood cell, neutrophil/lymphocyte ratio.

Koroner Arter Bypass Cerrahisi Sonrası Yeni Gelişen Atrial Fibrilasyon ile Platelet Distribution Width Arasındaki İlişki

Öz

Amaç: Platelet distribution width (PDW) trombosit aktivasyon parametrelerinden biridir. PDW trombosit büyüklüğündeki çeşitliliği direkt olarak ölçer. Bununla birlikte şimdiye kadar koroner arter bypass cerrahisi (CABG) yapılan hastalarda postoperatif AF ile PDW ilişkisini inceleyen sınırlı sayıda yayın bulunmaktadır. Biz CABG yapılan hastalarda PDW ile postoperatif AF arasındaki ilişkiyi incelemeyi planladık.

Yöntemler: Haziran 2011 ile Aralık 2013 arasında CABG yapılan 124 ardışık hastayı değerlendirdik. AF, 30 sn den uzun süren AF atakları olarak tanımlanmıştır. Preoperatif ve postoperatif 48 saat içinde tam kan örnekleri incelendi. Bulgular: Preoperatif PDW değerleri AF grubunda kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha düşük bulundu. Preoperatif beyaz kan hücresi (WBC) ve nötrofil lenfosit oranı (NLR) iki grup arasında benzer bulunurken, postoperatif WBC ve NLR değerleri AF’ si olan grupta daha yüksek tespit edildi. Postoperatif AF de NLR için 8,5 tahmin değerinin duyarlılığı %73, özgüllüğü %63 ve WBC için 10 tahmin değerinin duyarlılığı %77, özgüllüğü %48 tespit edildi.

Sonuç: Bu sonuçlar yeni başlangıçlı postCABG AF de PDW değerinin öngördürücülüğü hipotezini desteklememektedir fakat diğer faktörlerin önemli olduğunu göstermektedir.

Anahtar kelimeler: Atrial fibrilasyon, koroner arter bypass cerrahisi, platelet distribution width, beyaz kan hücresi, nötrofil/lenfosit oranı.

Dicle Med J  2018;45(3): 309-316

Doi: 10.5798/dicletip.457254

Volume 45, Number 3 (2018)