ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - The relationship between carbonic anhydrase-III expression and oxidative stress in brown adipose tissue
Cemil Kahraman, Ahmet Alver, Ayşe Şentürk, İmran İnce Akça

Cemil Kahraman, Biochemistry, Department of Nutrition and Dietetics, Faculty of Healt Sciences, University of Duzce Turkey, e-mail: cemilkahraman@duzce.edu.tr

Abstract

Objective: High-fat foods increase adipose tissue size, and induce obesity. Although carbonic anhydrase III is abundantly found in brown adipose tissue, its function is not fully defined. In this study, we investigated the relationship between carbonic anhydrase III enzyme mRNA expression and malondialdehyde, oxidative stress marker, in brown adipose tissue of rats that were fed high-fat diets. In addition, we investigated potential effect of N-acetylcysteine as an antioxidant in this relationship.

Methods: In our study three experimental groups were formed and each contained 6 rats (control, obese, and antioxidant groups). The experimental groups were fed for a duration of 85 days with high fat diets. In these groups, carbonic anhydrase III mRNA expression, total carbonic anhydrase hydratase activitie, and malondialdehyde levels were measured in brown adipose tissues dissected from rat scapula regions.

Results: According to our findings, carbonic anhydrase III mRNA expression was higher in the obese group than in the control group (p = 0.004), and malondialdehyde levels were lower in the obese group than in the control group (p = 0.03). It was observed that carbonic anhydrase III mRNA expression was higher in the antioxidant group than in the control group (p = 0.006), and malondialdehyde levels were lower in the antioxidant group than in the control group (p = 0.006). In addition, in the obese group carbonic anhydrase III mRNA expression was higher than in the antioxidant group (p=0.01).

Conclusion: In brown adipose tissue of rats that were fed high-fat diets, this study showed that the carbonic anhydrase III mRNA expression increased and the malondialdehyde level decreased.

Key words: Carbonic anhydrase III, brown adipose tissue, obesity, N-acetylcysteine, high-fat diet.

Kahverengi yağ dokusundaki karbonik anhidraz III ekspresyonu ve oksidatif stress arasındaki ilişki

Öz

Amaç: Yüksek yağlı besinler yağ dokusu hacmini artırır ve obeziteyi indükler. Kahverengi yağ dokusunda karbonik anhidraz III bol miktarda bulunmasına rağmen fonksiyonu tam olarak bilinmemektedir. Bu çalışmada karbonik anhidraz III enzim mRNA ekspresyonu ve oksidatif stress markırı olan malondialdehit arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlandı. Ayrıca antioksidan molekül olan N-asetilsisteinin bu ilişkiyi nasıl etkilediği saptanmaya çalışıldı.

Yöntemler: Çalışmamız her grupta altı sıçan bulunan üç grup üzerinde (kontrol, obez ve antioksidan grup) yapıldı. Deney grupları, grupların özelliklerine göre belirlenmiş yüksek yağlı diyet veya kontrol diyetiyle 85 gün beslendi. Besleme süresinin sonunda scapula bölgesinden alınan kahverengi yağ dokusunda karbonik anhidraz III mRNA ekspresyonu, total karbonik anhidraz aktivitesi ve malondialdehit seviyesi ölçüldü.

Bulgular: Obez grubunda kontrol grubuna göre karbonik anhidraz III mRNA ekspresyonunun daha yüksek olduğu (p=0.004) ve malondialdehit seviyesinin daha düşük olduğu (p=0.03) saptandı. Antioksidan grupta kontrol grubuna göre karbonik anhidraz III mRNA ekspresyon seviyesinin daha yüksek olduğu (p=0.006) ve malondialdehit seviyesinin daha düşük olduğu (p=0.006) tesbit edildi. Bunlara ilaveten obez grubunda karbonik anhidraz III mRNA ekspresyonu antioksidan grubuna göre daha yüksek olduğu belirlendi (p= 0.01).

Sonuç: Bu çalışma yüksek yağlı diyetle beslenen sıçanların kahverengi yağ dokusunda karbonik anhidraz III mRNA ekspresyonunun arttığını ve malondialdehit seviyesinin azaldığını dolayısıyla oksidatif stresin kısmen baskılandığını gösterdi.

Anahtar kelimeler: Karbonik anhidraz III, kahverengi yağ dokusu, obesite, N-asetilsistein, yüksek yağlı diyet.

Dicle Med J  2018;45(4): 361-368

Doi: 10.5798/dicletip.497874

Volume 45, Number 4 (2018)