ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Effect of Gender and Age Differences on Depression of Adolescents, Anxiety Disorder, Self-Injury, Psychosis, Post-Traumatic Stress Disorder, Alcohol-Drug Addiction and Attention Deficit Hyperactivity Disorder
Selen Özakar Akça, Filiz Selen, Emre Demir, Tahir Demir

Selen Özakar Akça, Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çorum, Türkiye e-mail: selenozakar@hotmail.com

Abstract

Objective: This study aims to determine the problems of adolescents related to depression, anxiety disorder, self-injury, psychosis, post-traumatic stress disorder, alcohol-drug addiction and attention deficit hyperactivity disorder according to gender and age.

Methods: As a descriptive study, it was carried out in 2014-2015 and 2015-2016 academic years among 15-18 year-old group of high school students affiliated to the Directorate of National Education. A total of 917 adults constituted the sample of the research. The data were collected using the Descriptive Form for Adolescents and the Psychological Questionnaire Scale for the Adolescents and evaluated with appropriate statistical analyzes. 

Results: A total of 917 adolescents, 386 girls and 531 men, participated in the study, and their average age is 15.82±1.09. According to the average of the students in the sample group of Psychological Questionnaire Scale for the Adolescents; 77.1% of them had depression, 75.0% had anxiety disorder, 65.3% had psychosis, and 96.5% had Psychological Questionnaire Scale for the Adolescents related problems. According to the students' average of Psychological Questionnaire Scale for the Adolescents, when the results of gender distribution of problems related to depression, anxiety disorder, self-harm, psychosis, post-traumatic stress disorder, alcohol-drug addiction and attention deficit hyperactivity disorder were compared, female students' problems with depression and anxiety disorder were found to be higher while male students' problems with psychosis, alcohol addiction and attention deficit hyperactivity disorder were found to be higher.

Conclusion: Considering that the adolescents have a high incidence of attention deficit hyperactivity disorder, depression and anxiety disorders respectively, one of the key components of the national policies in the field of juvenile mental health is the identification of mental disorders in this age group.

Keywords: Adolescent, attention deficit hyperactivity disorder, depression, anxiety.

Cinsiyet ve Yaş Farklılıklarının Ergenlerin Depresyon, Anksiyete Bozukluğu, Kendine Zarar Verme, Psikoz, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Alkol-Uyuşturucu Bağımlılığı ve Dikkat Eksikliği

Hiperaktivite Bozukluğu İle İlişkili Sorunlara Etkisi

Öz

Amaç: Bu çalışma ile ergenlerin cinsiyet ve yaşlarına göre depresyon, anksiyete bozukluğu, kendine zarar verme, psikoz, travma sonrası stres bozukluğu, alkol-uyuşturucu bağımlılığı ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ile ilişkili sorunlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Yöntemler: Araştırma tanımlayıcı olarak, 2014-2015, 2015- 2016 öğretim yılında Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı liselerdeki 15-18 yaş grubu öğrencilerde gerçekleştirilmiştir. Araştırma da toplam 917 ergen örnekleme alınmıştır. Veriler, Ergenleri Tanıtıcı Form, Ergenler İçin Ruhsal Sorunlar Tarama Ölçeği kullanılarak toplanmış ve uygun istatistiksel analizlerle değerlendirilmiştir.

Bulgular: Çalışmaya 386’sı kız, 531’i erkek, toplam 917 ergen katılmış, bunların yaş ortalaması 15,82±1,09 yıldır. Örneklem grubundaki öğrencilerin Ergenler İçin Ruhsal Sorunlar Tarama Ölçeği ortalamasına göre; %77,1’inin depresyon, %75,0’inin anksiyete bozukluğu, %65,3’ünün psikoz, %96,5’inin dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ile ilişkili sorunlarının olabileceği belirlenmiştir. Öğrencilerin Ergenler İçin Ruhsal Sorunlar Tarama Ölçeği ortalamalarına göre; depresyon, anksiyete bozukluğu, kendine zarar verme, psikoz, travma sonrası stres bozukluğu, alkol-uyuşturucu bağımlılığı ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ile ilişkili sorunlarının cinsiyete göre dağılımına ilişkin sonuçlar incelendiğinde; örneklem grubundaki kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre depresyon ve anksiyete bozukluğu ile ilişkili sorunlarının, erkek öğrencilerin de kız öğrencilere göre psikoz, alkol bağımlılığı ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ile ilişkili sorunlarının yüksek olduğu belirlendi.

Sonuç: Ergenlerin ilk üç sırada dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, depresyon ve anksiyete bozukluğu ile ilişkili sorunlarının yüksek olduğu düşünülürse; çocuk ergen ruh sağlığı alanında ulusal politikalar oluşturmanın temel bileşenlerinden birisi bu yaş grubunda ruhsal bozuklukların belirlenmesidir.

Anahtar Kelimeler: Ergen, dikkat eksikliği hiperkaktivite bozukluğu, depresyon, anksiyete bozukluğu.

Dicle Med J  2018;45(3): 255-264

Doi: 10.5798/dicletip.457235

Volume 45, Number 3 (2018)