ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Bone Hydatid Cyst Disease
Yavuz Pirhan, Necmi Kurt

Yavuz Pirhan, Amasya Sabuncuoglu Serafeddin Training and Research Hospital, Department of General Surgery, Faculty of Medicine, Amasya University, Amasya, Turkey e-mail: ypirhan@gmail.com

 ABSTRACT

Hydatid cyst disease in bone is a rare one (0.5–2.5%) and 30% is seen in the pelvis. This disease is difficult to diagnose as symptoms are similar to the bone malignancy. Forty five years old female patient was admitted to another hospital with the complaints of pain in lower-right quadrant of the abdomen radiating to the right leg. She had a palpable mass in this region and was sent to our hospital with a prediagnosis of bone malignancies. During the physical examination, a  mass about 8×10 cm semifixed to the right iliac bone was palpated. Serum tumor markers were within normal limits. Findings in magnetic resonance imaging was compatible with stage 3-4 hydatid cyst disease and also it was reported that cystadenocarsinoma should be considered in the differential diagnosis. Serological examination and fine needle aspiration biopsy were performed. Indirect hemagglutination test titer 1/2048(+) and biopsy results were consistent with hydatid cyst. Fifteen days prior to the surgery, the patient was given 10mg/kg albendazole treatment. Mass containing daughter vesicles caused bone destruction in iliac bone were totally scraped.

Keywords: Hydatid cyst, bone hydatid cyst, differential diagnosis Kemik Kist Hidatik Hastalığı

Kemik Kist Hidatik Hastalığı

ÖZET

Kemikle iştirakli hidatik kist hastalığı nadirdir (%0,5–2,5) ve %30 oranında pelviste görülür. Davranış olarak kemik malignitesine benzediği için tanı konulması zordur. Başka bir hastanede karın sağ alt kadranda ele gelen kitle ve bu bölgeden sağ  bacağa yayılan ağrı yakınmasıyla tetkik  edilen kırkbeş yaşında bayan hasta, kemik  malignitesi ön tanısıyla hastanemize gönderildi. Fizik muayenede sağ iliak kemikle sınırları ayrılmayan yaklaşık 8×10 cm semifikse kitle saptandı. Serum tümör belirteçleri normaldi. Manyetik rezonans görüntülemede kitlenin evre 3-4 kist hidatik ile uyumlu olabileceği ancak ayırıcı tanıda kistadenokarsinomanın da düşünülmesi gerektiği raporlandı. Serolojik inceleme ve iğne biyopsisi (İAB) yapıldı. İndirekt hemaglütinasyon testinde titre 1/2048(+) ve biyopsi sonucu hidatik kist ile uyumluydu. Hastaya ameliyat öncesi 15 gün albendazole 10 mg/kg verildi. Ameliyatta, iliak kemikte yıkım oluşturmuş içinde kız veziküllerin olduğu kitle kemikten sıyrılarak total olarak çıkarıldı.

Anahtar kelimeler: Kist hidatik, kemik kist hidatik, kemik kisti

Dicle Med J  2017;44(4):401-404

doi: 10.5798/dicletip. 362500

Volume 44, Number 4 (2017)