ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Is there a role mean platelet volume in the diagnosis of patients with adnexal torsion?
Adnan İncebıyık, Hacer Uyanıkoğlu

Adnan İncebıyık, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Şanlıurfa, Türkiye e-mail:dr.aincebiyik@gmail.com

 ABSTRACT

Objectives: Our aim in this study was to investigate whether mean platelet volume (MPV) value could be used as an early marker to predict adnexal torsion.

Methods: A total of 21 patients with adnexal torsion were retrospectively included in the study. The control group consisted of 25 women who applied to the clinic for a routine gynaecological checkup. Owing to the fact that it would affect thrombocyte function, women who have the following conditions were excluded from the study: women who were  taking  anticoagulant therapy,  oral  contraceptives, nonsteroid anti-inflammatory medications and  who  had chronic diseases. The leukocyte count, platelet count, neutrophil ratio and MPV values were collected from adnexal torsion and the control group.

Results: MPV values in patients with adnexal torsion were lower than those in the control group. While the MPV values of 18 patients in the adnexal torsion group were lower than normal, in the control group only 4 patients had values  lower  than  normal.  This  reduction in  MPV  is  statistically significant when  the  adnexal  torsion  group  is compared with the control group (p<0.011). There was a negative correlation between platelet count and MPV values. That is to say, as the platelet count increased, MPV values decreased (p=0.022, r=-0.397).

Conclusion: The morbidity increases with adnexal torsion when the delay in diagnosis and treatment. Since the MPV value was significantly decreased in patients with adnexal torsion, it may serve as an additional and valuable marker in the diagnosis of adnexal torsion.

Keywords: Adnexal torsion, mean platelet volume, platelet, leukocyte

Adneksiyal Torsiyonlu Hastaların Tanısında Mean Platelet Volümün Rolü Var mıdır?

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada amacımız adneksiyal torsiyonlu hastalara tanı koymada mean platelet volümün (MPV) diagnostik değerini araştırmaktır.

Yöntemler: Çalışmamıza adneksiyal torsiyonlu toplam 21 hasta dahil edildi. Kontrol grubu olarak; rutin jinekolojik kontrol amacıyla polikliniğimize başvuran, kronik bir hastalığı olmayan ve ilaç kullanma hikâyesi bulunmayan 25 kadın dâhil edildi. Çalışmamızda trombosit fonksiyonunu etkileyebileceğinden dolayı anti-koagülan, non-steroid anti inflamatuar, oral kontraseptif kullanan ve kronik hastalığı olan kadınlar dâhil edilmedi. Tüm hastalarımızın ve kontrol grubu kadınların hemogramında lökosit, trombosit sayısı, nötrofil oranı ve MPV değerleri incelendi.

Bulgular: MPV değeri adneksiyal torsiyonlu hastalarda kontrol grubuna oranla daha düşük olarak bulundu (6.23±1.14 fL, 7.11±1.21 fL, sırasıyla). Adneksiyal torsiyon grubunda MPV değeri 18 hastada normalden düşük iken, kontrol grubunda ise 4 kişide normalden düşük bulundu. MPV oranında saptanan bu azalma adneksiyal torsiyonlu hasta grubu ile kontrol grubu kıyaslandığında istatiksel olarak anlamlı olarak saptandı (p<0.011). Trombosit sayısı ile MPV değeri arasında negatif bir korelasyon saptandı. Yani trombosit sayısı arttıkça MPV değerinin azaldığı görüldü (p=0.022, r=-0.397).

Sonuç: Adneksiyal torsiyonlu hastaların tanı-tedavide olabilecek gecikme hastalığın morbiditesini artırır. Adneksiyal torsiyonlu hastalarda MPV değeri önemli ölçüde azaldığından dolayı, bu hastaların tanısında MPV değerinin bakılması tanı koyamaya yardımcı yararlı bir belirteç olabilir.

Anahtar kelimeler: Adneksiyal torsiyon, mean platelet volüm, trombosit, lökosit

Dicle Med J  2017;44(4):333-337

doi: 10.5798/dicletip. 362315

Volume 44, Number 4 (2017)