ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - The protective effects of acetyl L-carnitine which added into Histidine- Tryptophan-Ketoglutarate solution on donor uterus
İlkay Demircan, Candan Özoğul, Seda Nur Akyol, Mustafa Necmi İlhan, Mustafa Kavutçu, Süreyya Barun, Mustafa Bilge, İbrahim Murat Hirfanoğlu

Seda Nur Akyol, Gazi University School of Medicine Department of Histology and Embryology Çankaya/Ankara, Turkey 06100 e_mail:sedanurakyol@hotmail.com

ABSTRACT

Objective: At the present times uterus transplantation is an alternative therapy for women with untreatable uterine-based infertility factors. Before transplantation, the donor organ must stored in some solutions, but they may not adequate for protection. In this study, we investigated the potential protective effects of acetyl L-carnitine, added into histidine-tryptophanketoglutarate (HTK) solution, on rat uterus.

Methods: We divided 24 female Wistar Albino rats into four groups (n=6). Their uterine tissues were stored into four different solutions at different periods at 4oC ; Group 1 HTK, 4 hours; Group 2. HTK + acetyl L- carnitine, 4 hours, Group 3. HTK, 24 hours; Group 4. HTK + acetyl L- carnitine, 24 hours. Then tissues from uterus were used for histological and biochemical examination.

Results: In the study the number of TUNEL positive cells in group 4 was lower than group 3. Biochemically evaluated TBARS and NOS levels were highest in group 3 however CAT level was highest in group 2.

Conclusion: In conclusion, addition of acetyl L-carnitine to HTK solution reversed the histological alterations after 24 hours cold storage on rat uterus.

Key word: acetyl L-carnitine, uterus, transplantation, infertility, antioxidant

Histidin-Triptofan-Ketoglutarat (HTK) solüsyonuna eklenen asetil L-karnitinin donör uterusu üzerindeki koruyucu etkileri

ÖZET

Giriş: Günümüzde uterus transplantasyonu, tedavi edilemeyen uterus temelli infertilite faktörleri olan kadınlar için alternatif bir tedavidir. Transplantasyon öncesinde donör organların bazı solüsyonlarda saklanmalıdır ama bu solüsyonların sağladığı koruma yetersiz kalabilmektedir. Bu çalışmada Histidin Triptofan Ketoglutarat (HTK) solüsyonuna eklenen asetil L-karnitinin rat uterusu üzerindeki potansiyel koruyucu etkilerini araştırdık.

Yöntemler: 24 adet dişi Wistar Albino rat 4 gruba (n=6) ayrıldı. Uterus dokuları 4 farklı solüsyonda farklı periyotlarda 4oC de saklandı. 1.grup 4 saat HTK , 2. grup 4 saat HTK + asetil L-karnitin, 3. grup 24 saat HTK , 4. grup 24 saat HTK + asetil L-karnitin. Daha sonra uterustan alınan dokular histolojik ve biyokimyasal analizler için kullanıldı.

Bulgular: Çalışmada TUNEL pozitif hücre sayısının 4. grupta 3. gruptakinden daha az olduğu görüldü. Biyokimyasal olarak değerlendirilen TBARS ve NOS seviyelerinin 3. grupta en yüksek bununla birlikte CAT seviyelerinin ise 2. grupta en yüksek olduğu tespit edildi.

Sonuç: Sonuç olarak HTK solüsyonu içerisine eklenen asetil L-karnitin 24 saat soğuk saklama periyodunda histolojik değişiklikleri geri çevirdiği görülmüştür.

Anahtar kelimeler: asetil L-karnitin, uterus, transplantasyon, infertilite, antioksidan

Dicle Med J  2016;43(4):561-568

doi: 10.5798/diclemedj.0921. 2016.04.0729

Cilt 43, Sayı 4 (2016)