ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Evaluation of Plasma DNA Methyltransferases and Methy-CpG Binding Protein Levels in Patients with Lung Cancer
Cansu Ozbayer, Derya Üstüner, Güntülü Akdoğan Ak, Faruk Saydam, Muzaffer Metintaş, İrfan Değirmenci

Cansu Özbayer, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Sağlık Yüksekokulu, 43000, Kütahya, Türkiye Email: c.ozbayer@gmail.com

ABSTRACT

Objective:  Lung  cancer  is  a  fatal  disease  caused  by  uncontrolled  growth  of  lung  tissue  cells.  It  has  been  known  that environmental  factors,  genetic  and  epigenetic  changes  are  lead  to  tumorigenesis.  DNA  methylation  is  one  of  the important  epigenetic  changes,  catalyzed  by  DNA  methyltransferases  (DNMTs)  and  performed  with  methyl-CpG

binding  proteins  (MBD1,  MBD2,  MeCP2  etc.).  In  this  study  we  aimed  to  determine  the  association  between  plasma levels of methylation associated proteins and lung cancer risk.

Methods:  The  plasma  levels  of  DNMT1,  DNMT2  (TRDMT1),  DNMT3A,  DNMT3B,  MeCP2,  MBD1  and  MBD2  measured with  Sandwich-ELISA  method  in  90  of  lung  cancer  patients  (non-small  cell:  78,  small  cell:  12)  and  90  of  healthy controls. Statistical analysis was performed with appropriate statistical methods.  Results: When comparing  the DNMT3a, MBD2 and MeCP2 levels, no significant differences were found between lung cancer  patients  and  controls  (p>0.05).  The  plasma  concentration  of  DNMT1,  TRDMT1,  DNMT3b  and  MBD1  were found to be significantly high in lung cancer patients (p<0.05). 

Conclusion:  As  a  result  of  our  research,  we  found  a  significant  relation  between  increased  plasma  levels  of  DNMT1, TRDMT1, DNMT3b and MBD1 and lung cancer. It is considered that our findings may contribute to researches for the early diagnosis of lung cancer and support the using of methylation associated proteins as molecular markers.

Keywords : DNA Methyltransferases, Methy-CpG Binding Protein, Lung Cance

Akciğer Kanserli Hastalarda Plazma DNA Metiltransferaz ve MetilCpG’ye Bağlanan Protein Seviyelerinin Değerlendirilmesi

ÖZET

Amaç: Akciğer kanseri, akciğer doku hücrelerinin kontrolsüz çoğalmasıyla oluşan ölümcül bir hastalıktır. Çevresel faktörlerle  birlikte  genetik  ve  epigenetikdeğişikliklerin  kanser  gelişimine  neden  olduğu  bilinmektedir.  DNA metilasyonu  en  önemli  epigenetik  değişimlerden  biri  olup,  DNA  metiltransferaz  (DNMT)  enzimleri  tarafından katalizlenir  ve  metile-CpG’ye bağlanan proteinler (MBD1, MBD2, MeCP2 vb) yardımıyla gerçekleşir. Çalışmamızda

metilasyon  ilişkili  proteinlerin  plazma  seviyeleri  ile  akciğer  kanseri  riski  arasındaki  ilişkinin  araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntemler: Araştırmamızda DNMT1, DNMT2 (TRDMT1), DNMT3A, DNMT3B, MeCP2, MBD1 ve MBD2 seviyeleri, 90 akciğer  kanseri  hastası  (küçük  hücreli  dışı:  78,  küçük  hücreli:12)  ve  90  kontrol  bireyden  elde  edilen  plazma örneklerinde Sandwich ELISA yöntemi ile ölçüldü. Sonuçlar uygun istatistiksel yöntemler ile değerlendirildi.

Bulgular: Kontrol ve akciğer kanserli hastaların DNMT3a, MBD2 ve MeCP2 seviyeleri arasında fark bulunmamıştır (p>0.05).  DNMT1,  TRDMT1,  DNMT3b  ve  MBD1  seviyeleri  ise  kontrol  ile  karşılaştırıldığında  akciğer  kanserli bireylerde anlamlı oranda yüksek bulunmuştur (p<0.05).

Sonuç: Araştırmamız sonucunda yüksek DNMT1, TRDMT1, DNMT3b ve MBD1 plazma seviyeleri ile akciğer kanseri arasında  önemli  bir  ilişkili  bulunmuştur.  Bulgularımız,  hastalığın  erken  tanısına  yönelik  araştırmalara  katkı sağlayabileceği gibi, metilasyon ilişkili proteinlerin moleküler tanı aracı olarak ta kullanılabileceğini desteklemektedir.

Anahtar kelimeler: Akciğer Kanseri, DNA metiltransferazlar, Metil-CpG’ye Bağlanan Proteinler

Dicle Med J  2017;44(1):57-64

doi: 10.5798/dicletip.298604

Cilt 44, Sayı 1 (2017)