ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Prevalence of BRAF Mutation in Papillary Thyroid Cancer
Shatha Dmour, Ala’a Al-Maaitah, Tunc Eren, Ozgur Ekinci, Orhan Alimoğlu

Orhan Alimoglu, Istanbul Medeniyet University, School of Medicine Department of General Surgery Istanbul, Turkey e_mail: orhan.alimoglu@medeniyet.edu.tr

ABSTRACT

Objectives: Papillary thyroid cancer (PTC) is the most common endocrine malignancy and the most common genetic anomaly with PTC is the BRAF V600E mutation. This mutation is linked to many clinical and pathological features and may have a diagnostic and therapeutic role especially in the era of targeted therapy. The aim of this study is to review the prevalence of BRAF V600E mutation in PTC, its distribution according to the histological subtype and geographic area and its association with the age of patients, gender, subtype and recurrence of tumors.

Methods: The Pubmed database was searched to look for articles about BRAF mutation in PTC. Outcomes of interest included prevalence, age, gender, country, subtype and recurrence.

Results: The prevalence of BRAF V600E mutation in PTC was 47%, with noticeably higher prevalence in the eastern countries. The prevalence of BRAF V600E was also higher in the tall and classic subtypes and could be associated with worse prognosis and higher risk of recurrence.

Conclusions: The BRAF mutation, which is more prevalent in the eastern countries, is determined to be an important molecular marker for PTC.

Key words: Papillary thyroid cancer, BRAF mutation, prevalence

Papiller Tiroid Kanserinde BRAF Mutasyonu Prevalansı

ÖZET

Amaç: Papiller tiroid kanseri (PTK) en sık endokrin malignite olup PTK ile ilişkili en sık genetik anomali BRAF V600E mutasyonudur. Bu mutasyon birçok klinik ve patolojik özellikler ile ilintilidir ve özellikle hedefe yönelik tedavi çağında tanısal ve tedavisel rolü olabilir. Bu çalışmanın amacı, BRAF V600E mutasyonunun PTK için prevalansını, histolojik varyant ve coğrafi bölgeye göre dağılımını, hasta yaşı, cinsi, tümör alt tipi ve nüksü ile olan ilişkisini değerlendirmektir.

Yöntemler: PubMed veritabanında PTK için BRAF mutasyonu ile ilgili makaleler taranarak prevalans, yaş, cins, ülke, alt tip ve nüksü içeren veriler değerlendirildi.

Bulgular: Doğu ülkelerinde belirgin olarak daha yüksek olmak üzere PTK için BRAF V600E mutasyonunun prevalansı %47 saptandı. Daha kötü prognoz ve daha yüksek nüks riski ile ilişkili olabilecek şekilde BRAV V600E prevalansı, tall hücre varyantı ve klasik varyantta daha yüksekti.

Sonuç: Doğu ülkelerinde PTK için daha yüksek prevalansa sahip olduğu saptanan BRAF mutasyonunun, bu malignite için önemli bir moleküler belirteç olduğu düşünülmektedir.

Anahtar kelimeler: Papiller tiroid kanseri, BRAF mutasyonu, prevalans

Dicle Med J  2016;43(4):569-575

doi: 10.5798/diclemedj.0921. 2016.04.0730

Cilt 43, Sayı 4 (2016)