ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - The Effect of Biological Treatment onto Systemic Inflammatory Markers and Plateletcrit in Psoriasis Patients
Bengü Çevirgen Cemil, Hatice Ataş

Bengu Cevirgen Cemil, S.B. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye Email: dbcemil@yahoo.com

ABSTRACT

Objectives: Psoriasis is a chronic inflammatory skin disease characterized by abnormal proliferation of keratinocytes and inflammatory cell infiltration. Circulating inflammatory markers are increased in patients with psoriasis. The objective of this study is to assess neutrophil to lymphocyte ratio (NLR), platelet to lymphocyte ratio (PLR), lymphocyte to monocyte ratio (LMR), RDW to platelet ratio (RPR) and plateletcrit (PCT) as inflammatory markers in patients with psoriasis whom treated with biological agents.

Methods: Forty-two patients with psoriasis vulgaris whom treated with biological agents were evaluated retrospectively. Information about demographics, clinics, and complete blood count of the patients before initiation and after 3 months of biological treatment were collected.

Results: Erythrocyte sedimantation rate (ESR), C-reactive protein (CRP), neutrophil, platelet, PCT, RDW, NLR, and PLR were significantly reduced in the posttreatment results compared with the pretreatment results (p<0,05). Also, there were no statistically significant difference in terms of MPV, PDW, LMR, and RPR results (p>0,05).

Conclusion: NLR, PLR and PCT may be used as a marker to evaluate biological agent treatment efficacy on psoriasis vulgaris patients.

Key words: biological therapy, biomarkers, psoriasis

Psoriasis Hastalarında Biyolojik Tedavinin Sistemik İnflamatuvar Belirteçler ve Plateletcrit Üzerine Etkisi

ÖZET

Amaç: Psoriasis keratinositlerin anormal proliferasyonu ve inflamatuvar hücre infiltrasyonu ile karakterize kronik inflamatuvar bir deri hastalığıdır. İnflamatuvar hücre ve sitokinler hastaların dokuları ile birlikte periferal kanda da tespit edilmektedir. Bugüne kadar psoriasis vulgariste pek çok inflamatuvar belirteç bildirilmiştir. Çalışmamızın amacı psoriasisli hastalarda biyolojik tedavi öncesi ve sonrası nötrofil/lenfosit oranı (NLO), lenfosit/monosit (LMO), platelet/lenfosit oranı (PLO), RDW/platelet (RPO) gibi sistemik inflamatuvar belirteçler ile plateletcrit (PCT)’ nin değişimini araştırmaktır.

Yöntemler: Biyolojik ajanlar ile tedavi edilmiş 42 psoriasis vulgaris hastası geriye dönük olarak değerlendirilmiştir. Hastaların demografik bilgileri, klinik verileri ve tam kan sayımı biyolojik tedavinin başlangıcından önce ve tedavi sonrası 3. ayda değerlendirilmiştir.

Bulgular: Sedimentasyon, C-reaktif protein (CRP), nötrofil, trombosit, PCT, RDW, NLO ve PLO değerleri tedavi sonrası tedavi öncesi döneme göre istatistiksel anlamlı olarak azalmıştır (p<0.05). Ek olarak MPV, PDW, LMR ve RPR sonuçları değerlendirilmiş tedavi öncesi ve sonrası arasında istatistiksel anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0.05).

Sonuç: NLO, PLO ve PCT psoriasis vulgaris hastalarının biyolojik ajan ile tedavi etkinliğinin değerlendirilmesinde bir belirteç olarak kullanılabilirler.

Anahtar kelimeler: biyolojik tedavi, biyolojik belirteçler, psoriasis

Dicle Med J  2016;43(4):477-483

doi: 10.5798/diclemedj.0921. 2016.04.0716

Cilt 43, Sayı 4 (2016)