ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Comparison of caudal bupivacaine, bupivacaine-morphine and bupivacaine-midazolam mixtures for preemptive analgesia in children
Mehmet Ali Özyılmaz, Gönül Ölmez, Azize Azra Deniz

Dicle Üniv. Tıp Fakültesi, Anestezi ve Reanimasyon AD.

Fourty-five children undergoing inguinal or urogenital surgery were allocated randomly to three groups to receive a caudal injection of either 0.125% bupivacaine 0.75 ml/kg or bupivacaine plus morphine 0.03 mg/kg or bupivacaine plus 0.05 mg/kg midazolam presurgery under general anesthesia. There were no significant changes in hemodynamic or respiratory parameters or advers effects. Sedation sscore was higher and objective pain score was lower in the bupivacaine plus morphine group at early postoperative period. There were no significant differences at the duration of analgesia and requirement number additional analgesic. We were unable to demonstrate any significant benefit from administering morphine or midazolam adding to bupivacaine for preemptive analgesic efficacy. 

Kaudal bupivakain, bupivakain-morfin ve bupivakain-midazolam karışımlarının çocuklarda preemtif analjezik etkinliğinin karşılaştırılması

Genel anestezi altında inguinal veya ürogenital cerrahi geçirecek 45 çocuk hasta 3 gruba ayrıldı. Grup I’e; kaudal yoldan %0.125’lik 0.75 ml/kg bupivakain, Grup II’ye % 0.125’lik 0.75 ml/kg bupivakain+0.03 mg/kg morfin sülfat kombinasyonu, Grup III’e %0.125’lik 0.75 ml/kg bupivakain+0.05mg/kg midazolam kombinasyonunun cerrahi işlemden önce uygulanması planlandı. Hemodinamik, respiratuar parametreler ve yan etkiler açısından gruplar arasında fark bulunmadı. Erken postoperatif dönemde bupivakain-morfin grubunda sedasyon skoru daha yüksek, objektif ağrı skoru daha düşük bulundu. Gruplar arasında analjezi süresi ve ek analjezik ihtiyacı bakımından fark bulunmadı. Preemptif kaudal analjezide bupivakaine morfin veya midazolam eklenmesinin belirgin klinik fayda sağlamadığı sonucuna varıldı. 

Cilt 30, Sayı 1-4 (2003)