ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Intrathecal neostigmine use for postoperative analges ia
Tarkan Öztürk, Gönül Ölmez, Mehmet Ali Özyılmaz

SSK Çocuk Hastanesi, Bursa.

This study aims at evaluating postoperative analgesic efficacy and safety of intrathecal neostigmine doses in patients under hemispinal anesthesia. After Ethics Committee approval, 48 patients sheduled for elective arthroscopic surgery.patients were randomly divided into four groups. Hemispinal block technique was performed at the lateral decubitis position. Group I received 1.4 ml hyperbaric bupivacaine plus 12.5 µg neostigmine, Group II received 1.4 ml hyperbaric bupivacaine plus 25 µg neostigmine, Group III received 1.4 ml hyperbaric bupivacaine plus 50 µg neostigmine, Group IV (control) received 1.4 ml hyperbaric bupivacaine plus 0.1 ml saline. Tramadol was used for analgesia during postoperative period. Hemodynamic and respiratorial changes, time to first rescue analgesics, postoperative tramadol consumption, and advers effects were assessed. Neostigmine at these doses was found to have no effect on hemodynamic or respiratory parameters. The time first rescue analgesics were 273±47 minutes in GI, 595±47 minutes in GII, 869±49 minutes in GIII, 190±4 minutes in GIV. Postoperative tramadol consumtion in neostigmin groups was defined low in meaningful degree when compared to the control group. None of the patients in GIV had postoperative nauseavomiting. Postoperative nausea-vomiting incidences were 8.3% (1 patient) in GI, 33.3% (4 patients) in GII, 41.6% (5 patients)in GIII. In this study it was concluded that intrathecal neostigmine produce a dosedependent analgesia and dose-dependent incidence of adverse effects with doses studied. Neostigmine 12.5 µg dosage was enough for providing comfortable postoperative analgesia with low adverse effect. 

Postoperat if analjez i i ç in intratekal neost igm in kullanımı

Çalı şmamızda de ği şik dozlarda neostigminin hemispinal anestezide adjuan olarak uygulanmasının postoperatif analjezi üzerine etkilerini ve yan etkilerini ara ştırmayı planladık. Etik kurul onayı alındıktan sonra, artroskopik cerrahi geçirecek 48 yeti şkin hasta çalı şmaya dahil edildi. Olgular randomize olarak 4 gruba ayrıldılar. Olgular lateral dekübitis pozisyonun da yatırıldı ve hemispinal tekniği uygulandı. Spinal anestezide, Grup I’e 1.4 ml hiperbarik bupivakain+12.5 µg neostigmin, Grup II’ye 1.4 ml hiperbarik bupivakain+25 µg neostigmin, Grup III’e 1.4 ml hiperbarik bupivakain+50 µg neostigmin, Grup IV’e 1.4 ml hiperbarik bupivakain+0.1 ml salin (kontrol grubu) uygulandı. Postoperatif dönemde hastalara analjezi amacı ile tramadol uygulandı. Hastalarda, hemodinamik ve respiratuar deği şiklikler, postoperatif analjezi süreleri, postoperatif tramadol tüketimi, ve geli şen komplikasyonlar ara ştırıldı. Grup içi ve gruplar arasında hemodinamik veriler açısından anlamlı fark bulunmadı. İlk analjezik ihtiyacı GI’de 273±47 dak, GII’de 595±47 dak, GIII’de 869±49 ve GIV’de 190±4 dak bulundu.Postoperatif tramadol tüketimi neostigmin gruplarında kontrol grubuna göre anlamlı derecede dü şük bulundu. Postoperatif bulantı-kusma insidansı GI’de %8.3 (1 hasta), GII’de %33.3 (4 hasta), GIII’de %41.6 (5 hasta), GIV’de hiçbir hastada bulantı ve kusma olmadı. Uyguladığımız dozlarda neostigmin’in analjezik etkisi ve yan etkileri doza ba ğlıdır. İntratekal 12.5 µg neostigmin uygulaması en az yan etki ile yeterli postoperatif analjezi sa ğlamaktadır. 

Cilt 30, Sayı 1-4 (2003)