ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Preemptıve analgesıc effects of caudal block ın paedıatrıc patıents undergoıng orthopaedıc surgey
Alper Kararmaz, Sedat Kaya, Haktan Karaman, Selim Turhanoğlu, M. Ali Özyılmaz

Dicle Üniv. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD.

We examined preemptive analgesic effect of caudal block in patients undergoing orthopaedic hip or lower extremities surgery. Forty children between ages of 1-12 years whom orthopaedics hip and or lower extremities surgery would be applied to were included into study. Fifteen minutes before surgical incision, in Group I, 0.125% bupivacaine 0.5 ml/kg was given for caudal anaesthesia. In Group II, caudal block was postoperatively applied with the same dose of drug. During postoperative period, patients were followed for 48 hours, and OPS “objective pain scale”, time to demand of first analgesic, and total analgesic consumption were recorded. In Group II, OPS score and total analgesic consumption were higher in initial 8 hours (P<0.05, P<0.001). Duration of first analgesic application was longer in Group I (P<0.001). We concluded that preoperative caudal block has preemptive analgesic effect in children undergoing orthopaedic surgery. 

Pediatrik ortopedik girişimlerde kaudal blokun preemptif analjezik etkinliği

Çalışmamızda pediatrik ortopedik kalça ve alt ekstremite girişimlerinde, kaudal bloğun preemptif analjezik etkinliğini araştırdık. Ortopedik kalça ya da alt ekstremite cerrahisi geçirecek 1-12 yaşlarında toplam 40 çocuk çalışmaya dahil edildi. Grup I’de kaudal anestezi için %0.125 bupivakain 0.5 ml/kg dozunda cerrahi insizyondan 15 dakika önce uygulandı. Grup II’de aynı dozda bupivakain ile postoperatif kaudal blok uygulandı. Olgular postoperatif 48 saat boyunca izlendiler. “Objective Pain Scale” (OPS), ilk analjezik talep zamanı ve total analjezik tüketimi kaydedildi. Grup II’de ilk 8 saatte OPS skorları ve toplam analjezik tüketimi daha yüksekti (p<0.05, p<0.001). İlk analjezik uygulama zamanı Grup I’de daha uzundu (p<0.001). Ortopedik cerrahi geçiren çocuklarda, preoperatif dönemde uygulanan kaudal bloğun preemptif analjezik etkinliği olduğu sonucuna vardık. 

Cilt 30, Sayı 1-4 (2003)