ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - The Effects of Bleomycin on the Structural Abnormalities of Human Chromosomes who were Exposed to Radition (X-Ray) Chronically
Hilmi İsi, Ayşegül Bengisu Türkyılmaz, Turgay Budak

D.Ü.Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı.

Bleomycin in doses 0.3, 3 and 30 µg/ml was used with periods 6, 24 and 48 hours on 5 samples who were exposed to radiation chronically, in invitro conditions and under control so totally 2639 metaphases were evaluated. Structural chromosome aberrations were influenced by the increases in dosage. While the ratio total structural aberrations to the number of metaphases examined was 9.7% in control groups (individual were chronically-exposed to radiation). It was 44.8% in 0.3 µg/ml group, 180.8% in 3 µg/ml and rose up to 205.1% in 30 µg/ml experiment group. In addition due to the increases in dosage, there was an increase in structural aberration quantities and qualities. 

Kronik Olarak Radyasyona (X Işını) Maruz Kalmış Bireylerde Bleomycin’nin Kromozomlar Üzerine Etkisi

Bu çalışmada 4’ü erkek biri kadın olmak üzere kronik olarak radyasyona maruz kalan 5 bireyde Bleomycin’in kromozomlar üzerine etkisi araştırıldı. Bireylerin radyasyonlu ortamda kalma süreleri ortalama 8 yıldır. Deneklere ait perifer kanda 0.3 µg/ml, 3 µg/ml ve 30 µg/ml dozunda Bleomycin 6, 24 ve 48 saat süre ile in-vitro koşullarda uygulayarak yapılan lenfosit kültüründe toplam 2639 metafaz incelenmiştir. Yapısal kromozom düzensizlikleri, artan bleomycin dozunda pozitif yönde etkilenmektedir. Toplam yapısal düzensizliklerin incelenen metafaz sayısına oranı kontrol gruplarında %9.7 iken, 0.3 µg/ml bleomycin dozunda %44.8, 3 µg/ml bleomycin dozunda %180.8 ye ve 30 µg/ml bleomycin dozunda ise %205.1 olarak bulunmuştur. Ayrıca doz artışına paralel olarak yapısal düzensizliklerin çeşitlerinde, niteliklerinde ve oranlarında da düzenli bir artma olmaktadır. 

Cilt 31, Sayı 2 (2004)