ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Cases of Acute Poisoning in Southeast Anatolia of Turkey
Cahfer Güloğlu, Ismail Hamdi Kara

Dicle University, Faculty of Medicine, Department of First Aid and Emergency Medicine

This study was conducted to determine the biological effects of acute poisoning, nature of agents involved and pattern of poisoning during 2000 in Diyarbakır City in Southeast Anatolian Region of Turkey. Data from hospital records of all admissions to Emergency Department (ED) of Dicle University Hospital following acute poisoning collected retrospectively were analysed for the period January to December in 2000. Present study included 44 (25.9%) male (M) and 126 (74.1%) female (F), a total 170 consecutive patients. A M/F ratio was found as 1.0/3.5 in the study. Mean age of cases was 23.3±6.3 years old; 63 (37.1%) of them were under age of 20 years old and 147 (86.5%) of them were under age of 30 years old. Cases of intoxication have admitted in summer season (93 of 170 patients), especially in April, May and July (24, 26 and 30 patients), respectively. Sixty-two (36.5%) cases due to accidental, 108 (63.5%) cases due to suicidal goal. The cases of suicidal purposeful intoxications were mostly determined in females (77 cases, 71.3%, p<0.05), and singles (74 cases, 68.5%, p<0.05). There were only two deaths (1.2%) among the 170 admissions of acute poisonings during hospitaliztion. One of the deaths was due to pesticides; other one was due to abuse of medical drug. According to physical examination, tachycardia (59, 34.7%), vomit history (55, 32.4%), and unconsciousness (42, 24.7%) were frequently observed; however, hypersecretion (15, 8.8%), bradycardia (5, 2.9%), convulsion (8, 4.7%), and hipertension (2, 1.2%), were seen rarely. Cases who poisoned with pesticide compared other cases have had significantly higher rate of convulsion (6, 10.2%), miosis (6, 10.2%), and hypersecretion (12, 20.3%) (p=0.018, p<0.0001 and p<0.0001), respectively. In our region, pesticides intoxication especially affected to young unmarried females, and most of them resulted from suicidal purpose. The annual rate of poisoning-related ED visits and mortality were within the reported ranges, psychoactive agents being the most common cause of poisonings. 

Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Akut Zehirlenme Vakaları

Mevcut çalışma, 2000 yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesinde oluşan akut zehirlenmelerin biyolojik etkilerini, zehirlenmelerin paternini ve zehirlenmeye yol açan maddelerin cinsini belirlemek için gerçekleştirildi. Dicle Üniversitesi Acil Departmanı (AD)’na Ocak – Aralık 2000 arasında başvuran akut zehirlenmelere ait tüm kayıtlardan elde edilen veriler retrospektif olarak analiz edildi. Mevcut çalışma 44 (%25.9)’ü erkek (E) ve 126 (%74.1)’sı kadın (K), toplam 170 ardışık hastayı kapsamaktadır. Çalışmada, E/K oranı 1.0/3.5 olarak bulundu. Olguların ortalama yaşı 23.3±6.3 yıl idi; olguların 63 (%37.1)’ü 20 yaşın, 147 (%86.5)’si 30 yaşın altındaydı. İntoksikasyon olguları yaz sezonunda (170 hastanın 93’ü), özellikle Nisan, Mayıs ve Temmuz (sırasıyla 24, 26 ve 30 hasta), aylarında başvurmuştu. 62 (%36.5) olgu kazayla, 108 (%63.5) olgu ise suicid amaçlı oluşmuştu. Suisidal amaç taşıyan intoksikasyonlar, sıklıkla kadınlarda (77 olgu, %71.3, p<0.05) ve bekarlarda (74 olgu, %68.5, p<0.05) saptandı. Hastanede yatış esnasında 170 akut zehirlenme olgusu arasında yalnızca iki ölüm (1.2%) oldu. Ölümlerden birisi pestisid kaynaklı, diğeri ise medikal ilaç suiistimaline bağlıydı. Fizik muayenede, taşikardi (59, %34.7), kusma hikayesi (55, %32.4) ve bilinç kaybı (42, %24.7) sıklıkla gözlendi; ancak, hipersekresyon (15, %8.8), bradikardi (5, %2.9), konvülsiyon (8, %4.7) ve hipertansiyon (2, %1.2) nadiren görüldü. Pestisidle zehirlenen olgularda diğer olgularla karşılaştırıldığında, belirgin olarak daha fazla oranda hipersekresyon (12, %20.3) konvülsiyon (6, %10.2) ve miyozis (6, %10.2) (sırasıyla p<0.0001, p=0.018, p<0.0001) bulunuyordu. Bölgemizde, pestisid intoksikasyonları özellikle genç ve bekar kadınları etkilemektedir ve bunların birçoğu da suisidal amaçlıdır. Yıllık, zehirlenme ile ilişkili AD vizitleri ve mortalite oranlarımız daha önce bildirilen düzeylerde olup, en yaygın zehirlenme nedeni psikoaktif ajanlardır. 

Cilt 31, Sayı 2 (2004)