ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Predicting Factors for Mortality in Sigmoid Volvulus
Bilsel Baç, Mustafa x Mustafa Aldemir, İbrahim Taçyıldız, Celalettin Keleş

Sigmoid colon is the most frequent site for a volvulus and volvulus of the sigmoid colon (SV) is characterized by a high morbidity and mortality. The objective of this study was to evaluate predicting factors for mortality in the SV cases. Between January 1994 and December 2001, the records of patients operated on due to SV at Dicle University Hospital (DUH) were retrospectively reviewed. The epidemiological, clinical, and laboratory features were evaluated as probable risk factors for mortality. Variables associated with SV were determined using logistic regression models. Of 90 patients, 80 (88.9%) were male, and 10 (11.1%) were female. The mean age was 58.8±12.9 (19-85) and 63.6±16.1 (23-83) for the patients with uneventful outcome (Group 1) and for the patients with fatal outcome (Group 2), respectively (p=0.000). The period of symptoms before admission (PSBA) were 2.2±0.73 (1-4) days and 5.6±1.7 (2-10) days in Group 1 and Group 2 respectively (p=0.000). While the 73.8 % of patients in the Group 1 were operated on an emergency state, 100 % of patients in the Group 2 were operated on an emergency state (p=0.002). In the univariate analysis, other significant risk factors were significantly fluid-electrolyte imbalance, elevated abdominal pressure (EAP), cardiovascular disease, respiratory disease, leukocytosis, hypotension, presence of necrosis, and presence of major contamination (p=0.000). These variables were entered into the logistic regression model for revealing the risk factors for mortality. In multivariate analysis, long PSBA [Odds Ratio (OR) =17.17, 95% Confidence Interval (CI) =2.86-103.07, P=0.002], presence of cardiovascular disease at the admission (OR=0.19, CI=0.001-0.52, P=0.019) and age (OR=0.87, CI=0.77-0.99, P=0.046) were found significantly predictive for mortality. EAP, fluid-electrolyte imbalance, respiratory disease, and presence of major contamination were not statistically significant factors for mortality after sigmoid volvulus. In our study, we determined that conditions, such as a long PSBA, presence of cardiovascular disease and age were predicting factors for mortality

Sigmoid Volvulusta Mortalite İçin Ön Belirleyici Faktörler

Sigmoid kolon, volvulusun en sık görüldüğü yerdir ve sigmoid volvulus (SV), yüksek mortalite ve morbiditeye sebep olur. Bu çalışmanın amacı, SV vakalarında mortaliteyi önceden belirleyen faktörleri değerlendirmek idi. Ocak 1994 ve Aralık 2001 tarihleri arasında, Dicle Üniversitesi Hastanesinde, SV nedeniyle ameliyat edilen hastaların kayıtları geriye dönük incelendi. Epidemiyolojik, klinik ve laboratuar özellikleri, mortalite için olası risk faktörleri olarak değerlendirildi. SV ile ilişkili değişkenler, logistik regresyon modelleri kullanılarak belirlendi. Toplam 90 hastanın, 80 (%88.9)’i erkek, 10 (11.1%)’i kadın idi. Yaş ortalaması, sorunsuz hastalar için (Grup 1) 58.8±12.9 (19-85) ve ölen hastalar için (Grup 2) 63.6±16.1 (23-83) idi (p=0.000). Başvuru öncesi semptomların süresi, Grup 1’de 2.2±0.73 (1- 4) gün ve Grup 2’de 5.6±1.7 (2-10) gün (p=0.000) idi. Grup 1’deki hastaların %73.8’i, grup 2’deki hastaların %100’ü acil olarak operasyona alınmışlardı (p=0.002). Tek yönlü analizlerde, diğer önemli risk faktörleri; sıvı-elektrolit düzensizliği, artmış abdominal basınç, kardiovasküler hastalık, solunum yolu hastalığı, lökositoz, hipotansiyon, nekroz varlığı ve major kontaminasyon varlığı idi (p=0.000). Bu değişkenler, mortalite için risk faktörlerini ortaya çıkarmak için, logistik regresyon modeline girildi. Çok değişkenli analizlerde, uzun başvuru öncesi semptomların süresi [Odds Ratio (OR) =17.17, 95% Confidence Interval (CI) =2.86-103.07, P=0.002], başvuruda kardiovasküler hastalığın varlığı (OR=0.19, CI=0.001- 0.52, P=0.019) ve yaş (OR=0.87, CI=0.77-0.99, P=0.046) mortalite için önemli ön belirleyici faktör olarak bulundu. Artmış intraabdominal basınç, sıvı-elektrolit düzensizliği, solunum yolu hastalığı ve major kontaminasyon SV sonrası mortalitede istatistiksel olarak önemli faktörler değildi. Çalışmamızda, başvuru öncesi semptomların süresinin uzamış olması, başvuruda kardiovasküler hastalığın varlığı ve yaşın, mortaliteyi önceden tahmin etmede etkili faktörler olduğunu tespit ettik. 

Cilt 31, Sayı 2 (2004)