ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Rapid Hepatitis B Vaccination in Adults
Mansur Özcan, Ramazan Danış, Kadim Bayan

Vaccination is a very important method in prevention of HBV. Especially rapid immunization takes an important place in subjects at high risk. We have injected HBV vaccine to health workers who are attending in our hospital by rapid immunisation programme (at 0, 1 and 2 months) and aimed to identify it’s efficiacy. Eighty seven subjects (69% male, 31% female) were included to our study. Median age was 34 for male and 32 for women. We obtained 90% achievement of immunity rate after the programme finished. There were no significant difference between male end female groups, and age groups. The non-responder rate was 11.6% in male, and 7.4% in female. This rate was 6% in under 40 years old group, and 22.7% in 40 or older group. This difference was significant in two groups statistically (p=0.02). The rapid immunization programme, we performed has nearly the same success results as in standard programme.

Adult Bireylerde Hızlı Hbv İmmünizasyonu

HBV’den korunmada aşılama önemlidir. Özellikle yüksek risk altındaki olgularda hızlı immünizasyon önem arz eder. Hastanemizde çalışan yardımcı hizmet personellerine hızlı immunizasyon programıyla (0, 1 ve 2. aylar) hepatit B aşısı uyguladık ve etkinliğini incelemeyi amaçladık. Aşı endikasyonu olan 87 kişi çalışmaya dahil edildi. Bireylerin %69’u erkek, %31’i kadın idi. Yaş ortalamaları sırasıyla 34 ve 32 idi. Program bittikten sonra gözlenen koruyuculuk oranı %90 idi. Antikor titresi düzeyi açısından iki cins arasında ve kırk yaş altı ile 40 yaş ve üstü grupları arasında istatistiksel olarak fark bulunmadı. Erkeklerdeki yanıtsızlık oranı %11.6 ; kadınlardaki ise %7.4 idi. Aynı oran kırk yaş altındaki grupta %6 iken, 40 yaş ve üstünde %22.7 bulundu. Bu iki yaş grubu arasında istatistiksel bakımdan anlamlı fark vardı (p=0.02). Uyguladığımız hızlı immünizasyon programı standart programa yakın başarı sonuçlarına sahiptir. 

Cilt 31, Sayı 2 (2004)