ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - The Protective Role of Folic Acid and Vitamin E Against Toxical Effects of Valproic Acid on Liver Tissue During Period of Gestation
Özlem Pamukçu Baran, Ayşe Yıldırım, Murat Akkuş

Valproic acid is an anticonvulsan drug used in epilepsy. The histopathological changes of valproic acid on liver and the protective effect of vitamin E and also folic acid were observed. 24 adult female Wistar Albino rats were used. The first control, the second valproic acid group that was given 300 mg/kg on 8.9. and 10. days of gestation, the third valproic acid +vitamin E group. Vitamin E was given 250mg/kg via nasogastric intubation before one hour administration of valproic acid on 8.9.10.days of gestation. The fourth valproic acid+ folic acid group; via valproic acid, folic acid was given 400 microgram ordinarily in drinking water per day. In the liver sections of valproic acid group, perivenullar dilatation, swelling of Kuppfer cells, microvesicular steatosis and degeneration were observed. In the second group there was moderate degeneration in hepatocytes,necrotic areas in some places, mononuclear cell infiltration. In valproic acid +vitamin E group normal-like appearance of the structure of Remark cell lines were observed. Under these source of results, we viewed antioxidants decreased the hepatotoxicity on liver tissue by using folic acid and vitamin E .

Gebelik Sürecinde Valproik Asit’in Karaciğer Dokusundaki Toksik Etkilerine Karşı Folik Asit ve Vitamin E’nin Koruyucu Rolü

Valproik asit epilepside kullanılan antikonvülzan bir ilaçtır. Valproik Asit’in karaciğer üzerinde yaptığı histopatolojik değişiklikler ile folik asit ve vitamin E’nin koruyucu etkileri incelendi. 24 erişkin dişi Wistar Albino tipi sıçan kullanıldı. Birinci grup kontrol, ikinci grup gebeliğin 8.9. ve 10. günlerinde 300mg/kg dozunda valproik asit verilen grup, üçüncü grup valproik asit+vitamin E grubuydu. Vitamin E, valproik asit uygulamasından bir saat önce 250mg/kg dozunda nazogastrik intübasyonla yine gebeliğin 8.9.10.günlerinde verildi. Dördüncü valproik asit+folik asit grubuna valproik asit yanında, içme suyuna düzenli olarak her gün 400 mikrogram dozunda folik asit katıldı. Valproik asit grubunun karaciğer kesitlerinde perivenüller dilatasyon,Kuppfer hücre şişmesi, mikroveziküler steatozis ve dejenerasyon izlendi. Üçüncü grubun hepatositlerinde orta derecede dejenerasyon, bazı yerlerde nekrotik alanlar ve mononükleer hücre infiltrasyonu görüldü. Dördüncü grupta Remark hücre kordonlarının görünümü normale yakındı. Bu bulguların ışığı altında folik asit ve vitamin E kullanarak antioksidanların hepatotoksisiteyi azalttığını izledik.

Volume 31, Number 4 (2004)