ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - The Findings of Plain Pulmonary X-Ray and Thoracic Tomography in Childern with Tubeculous Menengitis
M. Nuri Özbek, Sultan Ecer

Dicle Üniv. Tıp Fak. Çocuk Sağ. ve Hast. A.D. Email: mnozbek@dicle.edu.tr

The mortality rate of tuberculous meningitis may be as high as 50-70% when not threated and followed properly at the early period of the disease. Because tuberculous meningitis in childhood generally develop in the first 2-6 months of primary lung infection, it is essential to evaluate the radiological findings of pulmonary lesions for early diagnosis and treatment for the disease. The aim of this study was to determine the role of pulmonary pathologies in the diagnosis of tuberculous meningitis in children, and to compare the findings of plain lung x-ray and thoracic tomography in these patients. A total of 28 patients who threated for tuberculous meningitis in pediatric infection clinic was evaluated. Sixty-eight percent were boy and 32% were girl. The mean age was 4.7 years. Pulmonary x-ray and thoracic tomography was available in the first 2 weeks of their submission to our clinic. While lung x-ray was normal in 8 (28.5%) patients, lymphadenopathy was observed in 17 (60.7%) and paranchymal lesions in 13 (46.4%). Thoracic tomography was revealed lymphadenopathy in 23 (82.1%) patients and paranchymal lesions in 24 (85.7%) patients. In addition, the structure, localization and spread of lesions were clearer in thoracic tomography compared to plain lung x-ray. As result if plain lung x-ray is normal or susceptibl thorax omography can be used early phase of ilness as a diagnostic tool.

Tüberküloz Menenjitli Çocuklarda Akciğer Grafisi İle Toraks Tomografi Bulgularının Değerlendirilmesi

Tüberküloz menenjit; çocukluk çağında genellikle primer akciğer infeksiyonun seyri sırasında ilk 2-6 ay içerisinde geliştiğinden, radyolojik olarak akciğerdeki lezyonların gösterilmesi erken tanı ve tedavide önem taşımaktadır. Çalışmamızda tüberküloz menenjitli çocukların tanısında akciğer patolojilerinin yeri ve bunların belirlenmesinde akciğer grafisi ile ilgisayarlı toraks tomografisinin birbirlerine olan üstünlüklerinin saptanması amaçlandı. Çalışmaya tüberküloz menenjit tanısıyla izlenen 28 hasta alındı. Hastaların %68’i erkek, %32’si kız olup yaş ortalamaları 4.7 yıl olarak bulundu. Kliniğe başvurdukları ilk 1-2 hafta içinde akciğer grafileri ve toraks tomografileri çekildi. Sekiz (%28.5) hastanın başvuru esnasında çekilen akciğer grafileri normal olarak değerlendirildi. Akciğer grafisi ile hastaların 17’sinde (%60.7) lenfadenopati, 13’ünde (%46.4) parankimal lezyonlar tespit edilirken, toraks tomografileri ile 23’ünde (%82.1) lenfadenopati, 24’ünde (%85.7) parankimal lezyon saptandı. Ayrıca toraks tomografileri ile lezyonların yapısı, lokalizasyonu ve yaygınlığı daha net tespit edildi. Sonuç olarak akciğer grafisi normal ya da şüpheli olan olgularda toraks tomografileri ile büyük faydalar sağlanacağından hastalığın erken döneminde toraks tomografisi çekilmesi uygundur.

Cilt 33, Sayı 1 (2006)