ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Evaluation of Pshyciatric Signs and Symptoms in Adolescants and Childhood Type 1 Diabetic Patients Participated Into Diabetic Camp
Saliha Antar, Şenay Arıkan

Dicle Üniv. Tıp Fak. Psikiyatri A.D. / Diyarbakır Email: sarikan@dicle.edu.tr

Depression is frequently associated with diabetes, and its prevalence is increased. We aimed to evaluate psychiatric condition and signs in type 1 diabetic children and adolescents participated to a diabetic camp. Total 56 diabetic patients from various cities of southeastern region of Turkey, (Diyarbakir (n=15), Gaziantep (n=14), Elaziğ (n=15), Kahramanmaraş (n=6), Urfa (n=6) included to study aged with 7-21 yr. Patients were divided into 3 group in according to their age child (n=15), early adolescent (n=23), and late adolescent (n=18). Evaluation of psychiatric condition SCL-90-R (self report measurements) was used. Of all patients, we determined multiple psychiatric findings such as somatization in 50,9 % anxiety in 47,3%, obsession in 43,9%, depression in 33,3%, psychosis in 37,5%, berserk in 48,2%, phobic disorder in 28%. Score of somatization of both early and late adolescents was higher than those of children (1,30±0,73, 1,07±0,70, and 0,69±0,67 respectively, p=0,006,p=0,02).We determined symptoms which reflect multiple psychiatric disorders intype 1 diabetic children and adolescents. Somatization scores in adolescent’s period were higher than in childhood period.

Diyabet Kampına Katılan Ergen ve Çocukluk Çağındaki Tip 1 Diyabetik Hastaların Ruhsal Bulgu ve Belirtilerinin Değerlendirilmesi

Depresyon ve diyabetin sıklıkla bir arada bulunduğu ve prevelansın giderek artış gösterdiği bilinmektedir. Bu çalışmada bir diyabet kampına katılan (GAPDİAP) tip 1 diyabetik çocuk ve ergenlerin ruhsal belirti ve bulgularını değerlendirmeyi amaçladık. Çeşitli illerden [Diyarbakır (n=15), Gaziantep (n=14), Elazığ (n=15), Kahramanmaraş (n=6), Urfa (n=6) ] Diyabet Kampına katılan, yaşları 7-21 arasında değişen çocuk (n=15), erken ergen (n=23), ve geç ergen (n=18) toplam 56 tip 1 diyabetik hasta çalışmaya alındı. Ruhsal değerlendirmede SCL-90-R özbildirim ölçeği kullanıldı. Hastaların %50,9’unda somatizasyon, %47,3’ünde anksiyete, %43,9’un da obsesyon, %33,3’ünde depresyon, %37,5’inde psikoz, %48,2’sinde öfke, %28,1’inde fobi olmak üzere çoğul psikiyatrik bulgunun olduğu saptandı. Hem erken ergenlerde, hem de geç ergenlerde somatizasyon skorunun çocuklardan anlamlı olarak daha fazla olduğu görüldü (sırasıyla 1,30±0,73, 1,07±0,70,ve 0,69±0,67, p=0,006, p=0,02). Tip 1 diyabetik çocuk ve ergenlerde çoğul psikiyatrik bozukluğu düşündüren belirtiler tespit edildi. Ergen dönemde somatizayon skorları çocukluk çağından daha yüksek bulundu.

Cilt 34, Sayı 4 (2007)