ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - A Five Years’ Report of Patients with Hodgkin’s Disease
Mustafa Taşkesen, M.Nuri Özbek, Murat Söker

Dicle Üniv. Tıp Fak.,Çocuk Sağlığı ve Hast.A.D.Email: mtaskesen@dicle.edu.tr

Hodgkin’s disease is characterized by generally unilateral and progressive painless enlargement of regional lymph nodes. In this study, reports of 20 children with Hodgkin’s disease who were followed-up at Dicle. University Pediatric Hematology and Oncology Unit, between 1999-2004, were investigated retrospectively. The mean age of patients was 9.3±2.4 years and male/female ratio was 2.3. 17 of 20 patients (85%) suffered from cervical adenopathy, 3 (15%) from fever, weight loss and night sweat, 2 (10%) from abdominal pain and 2 (10%) from cough on admission. In histopatologic examination, mixed cellularity type was determined 60%, lymphocyte predominant 25%, nodular sclerosing 10%, lymphocyte depleted 5%. 65% of patients had admitted at stage 2 and 3, 35% at stage 1 and 4. On following results remission was obtained in 12 (60%) patients.

Hodgkin Hastalığı Olgularımızın 5 Yıllık Değerlendirilmesi

Hodgkin hastalığı genellikle tek taraflı ve ağrısız olarak bölgesel lenf bezlerinin progresif büyümesi ile karakterize bir hastalıktır. Bu çalışmada 1999 ile 2004 yılları arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji-Onkoloji Kliniğinde Hodgkin hastalığı nedeniyle izlenen 20 hastanın kayıtları retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaş ortalaması 9.3±2.4 yıl ve erkek kız (E/K) oranı 2.3 bulundu. Başvuru şikayeti olarak 17 hastada (%85) boyunda şişlik, 3’ünde (%15) ateş, gece terlemesi ve kilo kaybı, 2’sinde (%10) öksürük ve 2’sinde (%10) karın ağrısı mevcut idi. Histopatolojik değerlendirmede %60 miks sellüler, %25 lenfositten zengin, %10 nodüler sklerozan ve %5 lenfositten fakir tip saptandı. Hastaların %65’i evre 2 ve 3, %35’i ise evre 1 ve 4’de başvurmuştu. İzlem sonuçlarında 12 (%60) hastada remisyon sağlandı.

Cilt 34, Sayı 4 (2007)