ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - The Effects of Nifedipine on Renal Perfusion Pressure and Kidney During Cisplatin-Induced Nephrotoxicity in Rats*
Meral Erdinç, Levent Erdinç, Yusuf Nergiz, İlker Kelle

University of Dicle, Faculty of Medicine, Department of Pharmacology / Diyarbakır Email: merdinc@dicle.edu.tr

Cisplatin is one of the most effective cancer chemotherapeutic agent used against various solid tumors. Nephrotoxicity is one of the major dose-limiting side effects of cisplatin. It has been known that different mechanisms as oxidative stress may play an important role in cisplatin induced nephrotoxicity resulted with changes in renal haemodynamics. This study was performed to investigate the effect of nifedipine –one of the dihydropyridine calcium antagonist on changes in renal perfusion pressures and kidneys of rats with cisplatin nephrotoxicity. Male wistar albino rats were divided into 3 groups (n=8):1-Control group(1 ml saline. i.p) 2-Cisplatin group (a single dose of cisplatin (5 mg/kg, i.p) 3- A single dose of cisplatin (5 mg/kg, i.p) + Nifedipine (2 mg/kg/day, i.p) for five days. When those pre-treated groups compared with control group, perfusion pressures, serum urea and creatinine levels and tissue MDA levels were found significantly higher in cisplatin group (p<0.001). Histopathological examination showed widespread tubular necrosis and dilatation in cisplatin-treated group versus other groups. In cisplatin + nifedipine pretreated group, perfusion pressures, serum urea and creatinine levels and tissue MDA levels found significantly lower than cisplatin group (p<0. 001) and less tubular dilatation and necrosis was observed. As a result it was demonstrated that Nifedipine has protective effects against cisplatin nephrotoxicity. We suggest that this is partly provided by the beneficial effects of nifedipine on altered renal haemodynamics during cisplatin  nephrotoxicity.

Sıçanlarda Sisplatin İle Oluşturulan Nefrotoksisitede Nifedipin’in Renal Perfüzyon Basıncı Ve Böbrek Üzerine Etkileri

Sisplatin kanser kemoterapisinde solid tümörlere karşı oldukça etkin ve geniş kullanıma sahip olan bir kemoterapötik ajandır. Nefrotoksisite en önemli doz-kısıtlayıcı yan etkisidir. Renal hemodinamide değişikliklerle sonuçlanan cisplatin nefrotoksisitesinde oksidatif stres gibi farklı mekanizmaların rol oynadığı bilinmektedir. Bu çalışmada tek doz sisplatin ile nefrotoksisite oluşturulan erkek wistar albino sıçanlarda bir dihidropiridin grubu kalsiyum antagonisti olan nifedipinin renal perfüzyon basıncı ve böbrekler üzerine etkileri araştırıldı. Erkek wistar albino sıçanlar üç gruba ayrıldı (n=8). 1-Kontrol grubu: (1ml salin, i.p) 2-Sisplatin grubu: Tek doz sisplatin (5 mg/kg, i.p). 3-Tek doz sisplatin + 5 gün süre ile Nifedipin (2 mg/kg/gün, i.p). İlaç grupları kontrol grubu ile karşılaştırıldığında perfüzyon basınçları, serum üre, kreatinin ve doku MDA düzeyleri sisplatin grubunda anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0.001). Histopatolojik olarak da kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, sisplatin grubunda yaygın tubuler nekroz ve tubuler dilatasyon olduğu görüldü. Sisplatin + nifedipin grubu sisplatin grubu ile karşılaştırıldığında perfüzyon basınçları, serum üre, kreatinin ve doku MDA düzeyleri sisplatin grubundan anlamlı olarak daha düşük bulundu (p<0.001) ve histopatolojik olarak daha az tubuler nekroz ve dilatasyon olduğu görüldü. Sonuç olarak nifedipinin sisplatin nefrotoksisitesine karşı koruyucu etkili olduğu görüldü. Biz bu etkiden kısmen, sisplatin nefrotoksisitesi sırasında değişen renal hemodinamikler üzerine nifedipinin yararlı etkilerinin sorumlu olduğunu düşünüyoruz.

Cilt 34, Sayı 4 (2007)