ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Conjunctival Impression Cytology and Bulbar Surface Epithelium Changes in Patients with Psoriasis
Sevda Söker, Yusuf Nergiz, Sevin Çakmak, Sema Aytekin

Dicle Üniv. Tıp Fak., Histoloji-Embriyoloji A.D. / Diyarbakır

In this study, we evaluated bulbar surface epithelium changes with conjunctival impression cytology (IC) in patients with psoriasis. Our study group consisted of 32 psoriatic patients (64 eyes), who were followed up at Dermatology Department of Dicle University Hospital. Control group comprised 32 healthy volunteers (64 eyes) who had no abnormality on routine ophthalmological examination and were in the same age and sex distribution. Specimens for conjunctival IC were obtained with a cellulose acetate filter paper from the upper bulbar conjunctiva and fixed with 70 % ethyl alcohol, 37 % formaldehyde and 20:1:1 glicial asetic acid solution. Specimens were stained with periodic acid Schiff’s and Hematoxylin-eosin. The  grades of Nelson system were evaluated with light microscopy. Of the patients with psoriasis, 39 % had grade 0, 36 % grade I, and 25 % grade II conjunctival IC differentiation compared with 78, 22, and 0 %, respectively in the control group (p< 0.001). Snake-like appearance of nuclear chromatin in conjunctival epithelial cells was demonstrated in 3 % of eyes in group I but in no eyes in group II. In conclusion, we showed that there could be early conjunctival changes and squamose metaplasia as well as increased goblet cell density in patients with psoriasis when compared with control group.

Psöriazisli Hastalarda Bulbar Yüzey Epitel Değişikliklerinin Konjunktival İmpresyon Sitolojisi İle Değerlendirilmesi

Bu çalışmada psöriazisli hastalarda bulbar yüzey epitel değişiklikleri konjunktival impresyon sitolojisi ile değerlendirilmiştir. Çalışmamız Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji AD’da Psöriazis tanısıyla takip edilen 32 hastanın 64 gözü (çalışma grubu) ile yapılan rutin göz muayenelerinde herhangi bir patoloji saptanmayan kontrol grubu 32 olgunun, 64 gözünü kapsamaktaydı. Üst bulbar konjuktivaya uygulanan impresyon sitolojisi yöntemi ile sellüloz asetat kağıdı yüzeyine alınan hücre grupları (%70’lik etil alkol, %37’lik formaldehit ve glisial asetik asitin 20:1:1 oranındaki) solüsyonunda fikse edildikten sonra Periodik Asid Schiff ve Hematoksilen-eosin ile boyandı. Gruplar, Nelson Evreleme sistemi ile ışık mikroskobunda değerlendirildi. Nelson Evreleme Sistemine göre Psöriazisli grubun %39’u Evre 0, %36 ‘sı Evre 1 ve %25 ‘i Evre 2 iken kontrol grubunda sırasıyla %78, %22 ve %0 bulundu (p< 0.001). Konjunktiva epitel hücrelerinde nükleer kromatinin yılan vari görünümü psöriazis grubunda %3 oranında saptanırken kontrol grubunda hiçbir olguda saptanmadı. Sonuç olarak, bu çalışmada psöriazisli hastalar kontrol grubu ile karşılaştırıldığında impresyon sitolojisi tekniği ile konjunktivalarında erken hücresel değişikliklerden skuamöz metaplaziye kadar varan değişiklikler ile artmış goblet hücre yoğunluğu olabileceği saptandı.

Cilt 34, Sayı 2 (2007)