ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - The Comparison of Three Diagnostic Methods (High Resolution Computed Tomography, Spirometry, Capillary Epithelial Permeability) In the Assessment of Lungs in Malign Pleural Mesothelioma
A. Çetin Tanrıkulu, Abdurrahman Şenyiğit

Dicle Üniv. Tıp Fak. Göğüs Hast. A.D. / Diyarbakır Email: senyigit@dicle.edu.tr

Malignant pleural mesothelioma (MPM) is diagnosed rarely. MPM originates from mesothelial cells which are on pleural surface. Incidence of MPM is high in this area due to contacting to asbestos. Twenty patients with asbestosis and 20 patients without contacting asbestos and any chronic disease were enrolled. Chest x-ray, pulmonary function testing (PFT),thorax CT, and high-resolution computed tomograph (HRCT) were done. Tc 99m DTPA aerosol syntigraphy was performed for calculating CEP’s (Capillary epithelial permeability) results. CEP left was % 0,727 minute-1, CEP right was % 1,008 minute-1 and average CEP was % 0,872 minute-1 in patient group, CEP left was % 1,272, minute-1, CEP right %1,227 minute-1 and average CEP was % 1,250 minute-1 in healthy group. CEP’s signs were very lower in patients group than healthy group. Patients with diffuse PT and nodular PT in CT were differing from healthy patients about average CEP results. Patients with lung fibrosis in HRCT were not differing from healthy patients about average CEP’s results. We compared pulmonary function tests and CEP’s results and saw that there was a low relationship between them. It was thought that result of the diffuse pleural effusion (PE) and pleural thickening (PT) caused importantly reduced pulmonary permeability in MPM. Tc 99m DTPA aerosol syntigraphy is a useful tool to show amount of lesions.

Malign Plevral Mezotelyomada Akciğerlerin Değerlendirilmesinde Üç Yöntemin (Yüksek Rezolüsyonlu BT, Spirometri, Kapiller Epitelyal Permeabilite) Karşılaştırılması

Malign plevral mezotelyoma (MPM) nadir görülmekte olup plevral yüzeydeki mezotel hücrelerinden kaynaklanır. Asbest teması nedeniyle bölgemizde yaşayanlarda MPM insidansı yüksektir. Asbest teması olmayan 20 kontrol vakası çalışmaya alındı. Akciğer grafisi, solunum fonksiyon testleri (SFT), Toraks BT ve yüksek rezolüsyonlu BT (YRBT) tetkikleri yapıldı. Hasta ve kontrol grubuna Tc 99m DTPA aerosol sintigrafisi uygulanarak kapiller epitelyal permeabilite (KEP) değerleri hesaplandı.Hasta grupta KEP sol % 0,727 dakika-1, KEP sağ % 1,008 dakika-1 ve ortalama KEP % 0,872 dakika-1, kontrol grubunda KEP sol % 1,272 dakika-1, KEP sağ % 1,227 dakika-1 ve ortalama KEP % 1,250 dakika-1 saptandı. KEP değerleri hasta grupta istatistiki açıdan önemli oranda düşüktü. Toraks BT’ de plevral efüzyon (PE), diffüz plevral kalınlaşma (PK) ve nodüler PKK’lı hastalarla kontrol grubu ortalama KEP değerleri anlamlı şekilde farklıydı. YRBT’ DE akciğer fibrozis’le hastalarla kontrol grubu ortalama KEP değerleri arasında önemli bir fark saptanmadı. Hastaların SFT ve KEP değerleri arasında istatistiki anlam taşımayan ilişki saptandı. MPM’ de diffüz PK ve PE sonucu Kep’in azaldığı ve Tc 99m DTPA aerosol sintigrafisinin lezyonların yaygınlığını göstermede faydalı bir parametre olduğu düşünüldü.

Cilt 34, Sayı 2 (2007)