ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Frequency of depressive symptoms in health workers children
Pakize Gamze Erten Bucaktepe, Sercan Bulut Çelik, Aysun Tekeli, Coşkun Öztekin, Tahsin Çelepkolu, Vasfiye Demir, Elif Değirmen

Tahsin Çelepkolu, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Sur / Diyarbakır, Türkiye Email: tcelepkolu@gmail.com

ABSTRACT

Objective: In this study, we aimed to investigate the relationship between the frequency of depressive signs and the sociodemographic features among the children of health workers who work under harsh conditions and immense stress.

Methods: The descriptive and cross-sectional study was conducted in the Province of Batman, Turkey, between June 15 and July 17, 2014. The study included 106 health workers who had children aged 6-17 years and volunteered to complete the questionnaire. The participants filled out the sociodemographic data form alone and completed the depression scale for children (DSC) together with their children. Data was evaluated statistically.

Results: All but one child had a score of >19 on the DSC (99.1%). No correlation was found between the scores of the children and the department of their parents (r=0.050, p=0.621) and shiftwork (r=0.178, p=0.071), history of depression in their parents (r=0.100, p=0.315), number of siblings in the family (r=0.001, p=0.994), and the presence of chronic diseases in the children (r=0.138, p=0.162). The scores were higher in the children of female health workers compared to those of male health workers (p=0.027).

Conclusion: High CDS scores in the children of health workers is a critical issue and the reason for this occurrence may be multifactorial. Further surveys should be conducted to define the measures to be taken.

Key words: Depression, depressive sign, children, depression scale for children

Sağlık çalışanlarının çocuklarında depresif belirti sıklığı

ÖZET

Amaç: Bu araştırmada, oldukça ağır ve stresli koşullarda çalışan sağlık personellerinin çocuklarında depresif belirti sıklığı ve sosyodemografik özelliklerle ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler: Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki çalışmamız 15 Haziran-17 Temmuz 2014 tarihleri arasında Batman ilinde gerçekleştirilmiş, 6-17 yaş grubunda çocuğu olan, çalışmaya katılmayı kabul eden ve anketleri tam olarak dolduran 106 sağlık personelinin verileri değerlendirilmiştir. Katılımcılar, sosyodemografik veri formunu ve çocukları ile birlikte de çocuk depresyon ölçeğini (ÇDÖ) doldurmuşlardır. Veriler istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Depresyon ölçeği skorları çocukların biri hariç hepsinde 19 ve üstü olarak tespit edilmiştir (%99,1). Çocukların depresyon ölçek skorları ile ebeveynlerin çalıştıkları birim (r=0,050, p=0,621), nöbet tutma durumları (r=0,178, p=0,071), depresyon öyküleri (r=0,100, p=0,315), ailelerin çocuk sayıları (r=0,001, p=0,994), çocukta kronik hastalık varlığı (r=0,138, p=0,162) arasında korelasyon saptanmamıştır. Kadın sağlık çalışanlarının çocuklarının ortalama ölçek skoru daha yüksek olarak tespit edilmiştir (p=0,027).

Sonuç: Sağlık çalışanı çocuklarında skorların yüksek olması oldukça düşündürücüdür ve nedenin multifaktöriyel olabileceği unutulmamalıdır. Bu konuda taramalar yapılarak önlemler almak gerekmektedir.

Anahtar kelimeler: Depresyon, depresif belirti, çocuklar, çocuk depresyon ölçeği

Dicle Med J  2015;42(2):214-221

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2015.02.0560

Cilt 42, Sayı 2 (2015)