ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Evaluation of serum Troponin I Levels in preeclampsia
Sibel Sak, Mahmut Erdemoğlu, Elif Ağaçayak, Ahmet Yalınkaya, Talip Gül

Sibel Sak, Siverek Sedef Tıp Merkezi, Diyarbakır, Türkiye Email: drsibelsak@gmail.com

ABSTRACT

Objective: To investigate the troponin I (cTnI) levels in preeclamptic women, compare with the values of healthy pregnant women and also to evaluate whether the association between troponin I levels with severity of preeclampsia.

Methods: This study was performed with 83 preeclamptic pregnant women and 40 pregnant women control group having no medical problems who has admitted to the Obstetrics and Gynecology Clinics of Dicle University Medical Faculty between February 2009 and July 2009. Serum troponin I levels were measured and compared between two groups.

Results: There was no correlation between serum cTnI levels with hemoglobin, hematocrit age, BMI, platelet count, systolic blood pressure, diastolic blood pressure, ALT, AST, LDH, urea and creatinine. There was no significant differences between the groups in preeclampsia and healthy pregnant women when compared in terms of Troponin I levels (p = 0.501)

Conclusion: Preeclampsia was not associated with troponin I levels in our study. So patients with preeclampsia and elevated troponin levels should have further cardiac investigations and close cardiovascular follow-up.

Key words: Troponin I, preeclampsia, pregnancy

Preeklampside serum Troponin I düzeyinin değerlendirilmesi

ÖZET

Amaç: Preeklamptik gebelerde troponin I (cTnI) düzeylerini araştırmak, sağlıklı gebelerin değerleri ile karşılaştırmak ve ayrıca preeklampsinin şiddeti ile troponin I düzeyleri arasında ilişki olup olmadığını değerlendirmek amaçlanmıştır.

Yöntemler: Bu çalışmada, Şubat 2009 ile Temmuz 2009 tarihleri arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’na başvuran, ardışık 83 preeklamptik gebe ile medikal problemi olmayan kontrol grubu olarak alınan 40 gebede serum troponin I düzeyleri ölçülmüş ve karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Serum cTnI seviyesi ile yaş, VKİ, trombosit sayısı, sistolik kan basıncı, diastolik kan basıncı ALT, AST, LDH, üre, kreatinin, hematokrit hemoglobin değerleri arasında ilişki saptanmamıştır. Preeklampsi ve sağlıklı gebelerdeki Troponin I düzeyleri karşılaştırıldığında gruplar arasında anlamlı farklılık saptanmamıştır (p=0,501)

Sonuç: Preeklampsi ile troponin I seviyeleri arasında ilişki bulunamadı. Yüksek troponin I düzeyi saptanan preeklamptik gebelerde ileri kardiyolojik tetkik yapılmasının gerekli olduğu değerlendirildi.

Anahtar kelimeler: Troponin I, preeklampsi, gebelik

Dicle Med J  2015;42(2):186-191

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2015.02.0556

Cilt 42, Sayı 2 (2015)