ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Association between chronic obstructive pulmonary disease and periodontal disease
Abdulsamet Tanik, Fatih Demirci, Mehmet Sinan Doğan, Arzum Güler Doğru

Abdulsamet Tanik, Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye Email: samet.120a@ gmail.com

ABSTRACT

Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) morbidity and mortality is high and increasing levels of a disease. COPD is becoming a growing epidemic due to smoking consumption especially in developing countries all over the world. Above the age of forty, affects adult population contributing to the community. COPD is characterized by a progressive, irreversible limitation of airflow associated with an abnormal inflammatory response to noxious particles or gases. It is caused primarily by smoking. In many studies, systemic conditions such as COPD were found to be a risk factor for periodontitis. In many studies with bacteria, has proven to be the same microorganisms in the oral cavity with microorganisms which lung infection. Therefore, on this subject, longer, with the large populations, clinical, microbiological and epidemiological studies are needed.

Key words: Chronic obstructive pulmonary disease, respiratory infections, periodontitis

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve periodontal hastalık ilişkisi

ÖZET

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) morbiditesi ve mortalitesi yüksek ve artmakta olan bir hastalıktır. Sigara tüketimine bağlı olarak KOAH tüm dünyada özellikle gelişmekte olan ülkelerde giderek artan bir salgın hastalık haline gelmektedir. Kırk yaşın üstünde, topluma katkıda bulunan erişkin nüfusu etkilemektedir. KOAH zararlı gaz ve partiküllere, özellikle sigara dumanına karşı oluşmuş akciğerlerde hava yollarını, interstisyum ve damar yatağını etkileyen anormal inflamatuvar cevapla karakterize sistemik bir hastalıktır. Birçok çalışmada, KOAH gibi sistemik durumlar periodontitis için bir risk faktörü olduğu saptanmıştır. Bakterilerle yapılan birçok çalışmada, akciğer enfeksiyonu yapan mikroorganizmalar ile oral kavitede yaşayan mikroorganizmanın aynı olduğu ispatlanmıştır. Bu nedenle bu konu ile ilgili, daha uzun süreli, geniş popülasyonlar üzerinde yapılan, klinik mikrobiyolojik ve epidemiyolojik çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar kelimeler: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, respiratuvar enfeksiyonlar, periodontitis.

Dicle Med J  2015;42(2):274-278

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2015.02.0573

Cilt 42, Sayı 2 (2015)