ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - The Role of Multidetector CT in Pediatric Lung Disease
Senem Şentürk, Hatice Öztürkmen Akay

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji A.D./ Diyarbakır

ABSTRACT

Chest computed tomography is one of the diagnostic procedures used for evaluation of lung disease in pediatric patients. In this study chest computed tomography images of 150 pediatric patients were reviwed retrospectively in comparison with preliminary clinical diagnosis and chest radiography findings recorded in computer files. The most common preliminary diagnosis for demand of chest computed tomography was lung infection-pneumonia. Recurrent lung infections, malignancy, chronic cough, foreign body aspiration, pleural effusion, tuberculosis and bronchiectasis were other preliminary diagnoses. The most common parenchymal pathology detected by computed tomography was atelectasis. Parenchymal consolidation, pleural effusion, bronchiectasis, mosaic attenuation, ground-glass opacity, nodular infiltration and nodule were other findings. In this study it was shown that some parenchymal lesions, pneumonia complications and pleural effusions, which were not evident on chest radiography, could be easily determined on computed tomography. In lung pathologies various imaging modalities are beneficial and to avoid unnecessary radiation exposure in pediatric patients, who are sensitive to radiation hazards, when the indication of computed tomography is determined, clinician should better take sentiments from the radiologist.

Key words: Lung Disease, Multidetector CT, Pediatric Patients, Clinical Preliminary Diagnosis

Pediatrik Toraks Patolojilerinde Çok Dedektörlü BT’nin Rolü

ÖZET

Toraks bilgisayarlı tomografisi çocuklarda akciğer patolojilerinin değerlendirilmesinde kullanılan tanı yöntemlerinden biridir. Bu çalışmada retrospektif olarak pediatrik yaş grubundaki 150 hastanın toraks bilgisayarlı tomografi görüntüleri, olguların bilgisayar ortamında kayıtlı olan klinik ön tanıları ve akciğer grafi bulguları ile karşılaştırmalı olarak değerlendirildi. Toraks bilgisayarlı tomografi tetkikinin en çok akciğer enfeksiyonu-pnömoni ön tanısı ile istendiği saptandı. Diğer ön tanılar arasında tekrarlayan akciğer enfeksiyonu, malignite, kronik öksürük, yabancı cisim aspirasyonu, plevral sıvı, tüberküloz ve bronşektazi yer almaktaydı. Bilgisayarlı tomografide en sık saptanan parankim bulgusu atelektaziydi. Parankimal konsolidasyon, plevral sıvı, bronşektazi, mozaik patern, buzlu cam dansitesi, nodüler infiltrasyon ve nodül diğer bulgulardı. Bu çalışmada bilgisayarlı tomografi ile akciğer grafisinde izlenmeyen bazı parankimal lezyonlarla, pnömoni komplikasyonları ve plevral sıvıların rahatlıkla saptanabildiği gösterildi. Çeşitli görüntüleme tekniklerinin yararlı olduğu toraks patolojilerinde, radyasyonun zararlı etkilerine duyarlı olan çocukluk yaş grubunda, gereksiz radyasyon maruziyetinden kaçınmak için bilgisayarlı tomografi endikasyonu belirlenirken klinisyenin radyologdan görüş alarak karar vermesi uygun olacaktır.

Anahtar kelimeler: Akciğer Patolojileri; Çok Dedektörlü BT; Pediatrik Olgular; Klinik Ön Tanı

Dicle Med J  2008;35(3):185-191

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2008.03.

Cilt 35, Sayı 3 (2008)