ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Radioprotective Agents
Ilker Kelle

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji A.D. / Diyarbakır 69

ABSTRACT

Since1949, a great deal of research has been carried out on the radioprotective activity of various chemical substances. Thiol compounds, compounds which contain –SH radical, different classes of pharmacological agents and other compounds such as vitamine C and WR- 2721 have been shown to reduce mortality when administered prior to exposure to a lethal dose of radiation. Recently, honey bee venom as well as that of its components melittin and histamine have shown to be valuable in reduction of radiation-induced damage and also provide prophylactic alternative treatment for serious side effects related with radiotherapy. It has been suggested that the radioprotective activity of bee venom components is related with the stimulation of the hematopoetic system.

Key words: Radiation-Induced Damage, Radioprotective Activity, Bee Venom Components

Radyoprotektif Etkili Ajanlar

ÖZET

1949 yılından bu yana, çalışmalar çeşitli kimyasal bileşiklerin radyasyon hasarına karşı koruyucu etkinliği üzerinde yoğunlaşmıştır. Thiol bileşikleri, -SH grubu içeren bileşikler, farklı farmakolojik ajanlar ve C vitamini ile WR-2721 gibi diğer ajanların ölümcül dozda radyasyona maruziyet öncesinde verilmeleri halinde mortalitede düşüş sağlayabildikleri görülmüştür. Son olarak bal arısı zehirinin ve bileşimindeki melittin ile histaminin radyasyondan kaynaklanan hasarı azaltmada değerli olabildiği gibi radyoterapiyle ilişkili yan etkilere karşı da profilaktik tedavi seçeneği sunduğu gösterilmiştir. Arı zehiri bileşenlerinin radyoprotektif etkilerini hematopoetik sistemi uyarmak suretiyle oluşturdukları düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Radyasyon Hasarı, Radyoprotektif Etki, Arı Zehiri Bileşenleri.

Dicle Med J  2008;35 (1):65-68

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2008.01.

Cilt 35, Sayı 1 (2008)