ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - A case of giant concha bullosa pyocele
Salih Bakır

Şırnak Devlet Hastanesi KBB Kliniği- ŞIRNAK Email: drslhbkr@hotmail.com

ABSTRACT

Concha bullosa pyocele is an uncommon disorder and occurs when concha bullosa becomes infected. In this study, a case of massive concha bullosa in a 30-year old woman, who had been complained about nasal obstruction and headache for 4 years was reported. Anterior nasal examination revealed a massive mass on right side. Computed tomography of the paranasal sinuses showed a septal deviation and a right intranasal mass without causing bone destruction at neighboring structures. Under general anesthesia, partial middle turbinate resection was performed by transnasal endoscopic technique. No complication occurred during or after operation. At follow up examinations no complain was notified by patient and nasal passage of patient was found to completely open. Computerized tomography following 6 months of intervention revealed no intranasal lesion or mass. The case was presented in order to attract attention to intranasal concha bullosa pyocele in the diferential diagnosis of patients with nasal obstruction and headache.

Key words: Concha bullosa pyocele, intranasal mass, endoscopic surgery

Dev konka bülloza piyoseli olgusu

ÖZET

Konka bülloza piyoseli, büllöz konkanın enfekte olmasıyla gelişen, nadir rastlanan bir durumdur. Bu makalede, yaklaşık dört yıldır burun tıkanıklığı ve baş ağrısı şikayetleri olan, anterior rinoskopik muayenesinde sağ nazal kaviteyi tamamen dolduran bir kitle görülen, 30 yaşındaki kadın hastada saptanan konka bülloza piyoseli olgusu sunuldu. Hastanın paranazal sinüs bilgisayarlı tomografisinde (BT) septum deviasyonu ve komşu dokularda belirgin destrüksiyon yapmayan yumuşak doku kitlesi rapor edildi. Hastaya genel anestezi altında endoskopik yolla parsiyel orta konka rezeksiyonu uygulandı. Operasyon sırasında ve sonraki dönemde herhangi bir komplikasyon oluşmadı. Postoperatif takiplerde hastanın yakınmasının olmadığı ve nazal pasajın açık olduğu gözlendi. Ameliyattan sonraki altıncı ayda çekilen kontrol BT’de lezyona rastlanmadı. Burun tıkanıklığı ve başağrısı yakınmalarıyla başvuran hastalarda olası tanılar içinde konka büllöza piyoseline dikkat çekmek amacıyla vaka sunuldu.

Anahtar kelimeler: Konka bülloza piyoseli, intranazal kitle, endoskopik cerrahi

Dicle Med J  2009;36 (4):306-309

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2009.04.

Cilt 36, Sayı 4 (2009)