ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Benign prostat hiperplazili hastalarda mesane çıkım obstrüksiyonu üreteral orifisler arasındaki mesafeyi etkiler mi?
Cüneyt Özden, Cevdet Serkan Gökkaya, Özer Güzel, Tagmaç Deren, Özdem Levent Özdal, Ali Memis

Saglık Bakanlıgı Ankara Numune Egitim ve Arastırma Hastanesi, 1. Üroloji Klinigi, Ankara. Email: cuneytozden@hotmail.com

ABSTRACT

Objectives: Many morphological changes occur in the bladder due to bladder outlet obstruction (BOO) in patients with benign prostate hyperplasia (BPH). In the present study we evaluated the relationship between interureteric distance (IUD) of the orifices and BOO in BPH patients.

Materials and methods: Thirty-seven consecutive patients with lower urinary tract symptoms at the urology polyclinic included in the study. Patients divided into 2 groups according to maximal flow rate (Qmax). The first group constituted of 18 patients with Qmax < 15ml/s and the second group constituted of 19 patients Qmax > 15ml/s. The IUD measurement was performed with Doppler ultrasonography.

Results: There was no significant difference between the groups regarding mean age and prostate volume. Mean IUD in the first group was 32.7±5.4 mm and mean IUD in the second group was 31.5±5.1 mm. There was no statistically significant difference between the groups regarding the IUD.

Conclusions: Data obtained from the study revealed that measurement of IUD with Doppler ultrasonography not significantly related to BOO.

Keywords: Benign prostate hyperplasia, bladder outlet obstruction, doppler ultrasonography

Benign prostat hiperplazili hastalarda mesane çıkım obstrüksiyonu üreteral orifisler arasındaki mesafeyi etkiler mi?

ÖZET

Amaç: Benign prostat hiperplazili (BPH) hastalarda mesane çıkım obstrüksiyonuna (MÇO) baglı olarak mesanede birçok morfolojik degisiklikler ortaya çıkmaktadır. Bu çalısmada BPH’lı hastalarda üreteral orifisler arasındaki interüreterik mesafe (_ÜM) ile MÇO arasındaki iliski degerlendirildi.

Gereç ve yöntem: Çalısmaya poliklinimize alt üriner sistem sikayetleri ile basvuran 37 hasta dahil edildi. Hastalar üroflowmetrik maksimal akım hızına (Qmax) göre 2 gruba ayrıldı. 1 grubu Qmax <15 ml/sn olan 18 hasta, 2. grubu ise Qmax> 15 ml/sn olan 19 hasta olusturdu. Hastaların _ÜM ölçümleri Doppler ultrasonografi ile yapıldı.

Bulgular: Her iki grup arasında ortalama yas ve prostat volümleri bakımından anlamlı fark yoktu. 1. grubdaki hastalarda ortalama _ÜM 32.7±5.4 mm iken 2. grubdaki hastalarda ortalama _ÜM 31.5±5.1 mm olarak tespit edildi. Her iki grup arasında _ÜM bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu.

Sonuç: Elde ettigimiz veriler BPH’li hastalarda Doppler ultrasonografi ile ölçülen _ÜM ve MÇO arasında anlamlı bir iliski olmadıgını gösterdi.

Anahtar Kelimeler: Benign prostat hiperplazisi, Doppler ultrasonografi, Mesane çıkım obstrüksiyonu

Dicle Med J  2009;36 (1):248-251

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2009.04.

Cilt 36, Sayı 4 (2009)