ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Gestational diabetes mellitus diagnosed in different periods of gestation and neonatal outcome
Aqueela Ayaz, Shazia Saeed, Mian Usman Farooq, Muhammad Luqman Ali Bahoo, Kashif Hanif

Hera General Hospital, Makkah, Saudi Arabia. Email: drus76@yahoo.com

ABSTRACT

Objective: To evaluate the maternal and neonatal outcomes in women diagnosed as gestational diabetes mellitus (GDM) in different periods of pregnancy.

Materials and Methods: This descriptive observational study was carried out from 1st January 2007 to 31th December 2007 in the department of Obstetrics and Gynecology of a 1300 bedded tertiary care hospital "Bahawal Victoria Hospital" in Bahawalpur, Pakistan. Seventy six pregnant women met the inclusion criteria of diabetes diagnosed on the basis of the Oral glucose tolerance test (OGTT) according to the National Diabetic Data Group. The study subjects were divided on the basis of gestational age at the first time diagnosis of GDM in the current pregnancy into group A (gestational age 13-23 weeks), group B (24-30 weeks) and group C (31-36 weeks).

Results: Out of total study subjects, 19 (25%) were diagnosed as GDM between 13-23 weeks of gestation (early-onset), 25 (32.9%) between 24-30 weeks while 32 (42.1%) diagnosed in the gestational age of 31-35 weeks (late-onset). Pregnancy-induced hypertension 5 (26.3%), polyhydramnios 5 (26.3%) and insulin treatment 13 (68.4%) were higher in women with earlier GDM diagnosis (p<0.05). APGAR score at 5-min below seven was seen in 3 (15.8%), large for gestational age in 5 (26.3%), respiratory distress in 6 (31.5%) and pre-term delivery in 5 (26.3%) of the early GDM group. These complications were seen more frequently in the early group compared with late-onset GDM group (p<0.05).

Conclusion: Earlier diagnosis of GDM was seem to be associated with less favorable newborn outcome.

Key Words: Gestational diabetes mellitus; maternal outcome; neonatal outcome; period of diagnosis

Gebelik diyabeti ve yenidogana etkisi

ÖZET

Amaç: Gebeligin farklı dönemlerinde gestasyonel diabet tanısı alan kadınlarda anne ve bebek sonuçlarını degerlendirmek

Gereç ve Yöntem: Bu tanımlayıcı gözlemsel çalısma Pakistan’daki 1300 yataklı “Bahawal Victoria Hastanesi” Kadın-Dogum Kliniginde 1 Ocak-31 Aralık 2007 tarihleri arasında gerçeklestirildi. Oral glukoz tolerans testi sonucuna göre Ulusal Diabet Veri Grubu kriterlerine uyan 76 gebe kadın diabet tanısı aldı. Çalısma grubundaki hastalar gestasyonel diabetin (GDM) ilk tanı anındaki gebelik dönemine göre Grup A (gebelik haftası 13-23 arası), Grup B (24-30 haftalık gebelik) ve Grup C (31-36 haftalıkgebelik) olarak alt gruplara ayrıldı.

Bulgular: Toplam çalısma grubundan 19 (%25)’u erken baslangıçlı GDM (13-23 hafta), 25 (%32.9)’u 24-30 haftada, 32 (%42.1)’i 31-36 haftada (geç baslangıçlı GDM idi. Erken baslangıçlı GDM’li grupta gebelik ilintili hipertansiyon 5 (%26.3), polihidramniyos 5 (%26.3), insülin tedavisi 13 (%68.4)’ünde görüldü ve bu oranlar diger dönemlerdeki hastalardan daha yüksekti (p<0.05). Erken GDM grubunda 5. dakikadaki APGAR puanı<7 üç hastada (%15.8), gebelik yasına göre büyük bebek 5 (%26.3)’inde, solunum sıkıntısı 6 (%31.5)’ında ve erken dogum 5 (%26.3) hastada görüldü. Bu komplikasyonlar erken GDM grubunda geç baslangıçlı GDM grubundan daha sık idi (p<0.05).

Sonuç: Erken baslangıçlı GDM daha olumsuz yenidogan sonuçları ile birlikte gözükmektedir.

Anahtar kelimeler: Gebelik diyabeti, anne sonuçları, bebek sonuçları, tanı dönemi

Dicle Med J  2009;36 (4):235-240

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2009.04.

Cilt 36, Sayı 4 (2009)