ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - The effects of smoking on tendon thickness and degeneration in young amateur sportspeople
Banu ALICIOGLU, Enis ULUCAM, Bulent Sabri CIGALI, Ali YILMAZ, Oguz TASKINALP

Trakya University Medical Faculty Radiology Department, Edirne/TURKEY Email: banualicioglu@trakya.edu.tr

ABSTRACT

The aim of this study was to assess the effects of smoking on tendinopathies detected by ultrasound in active amateur sportspeople. Fourteen male, 19 female, total 33 amateur sportspeople (mean age, 20.5±2.5) were investigated. Both patellar and Achilles tendons were imaged by high resolution ultrasound. The antero-posterior thicknesses and pathologies (if present) of the tendons were determined. Twenty two (66.7%) of the sportsmen were nonsmokers and 11 (33.3%) were smokers. The mean number of cigarettes smoked in a day was 9.4±4.5; mean duration of cigarette smoking was 3.7±1.6 years. 17 tendinopathies (12.9% of tendons) were detected in 12 sportsmen (36.4% of sportsmen). No significant difference was found between the smoker and nonsmoker groups according to the incidence of tendinopathies (p>0.05). The thickness of the tendons did not differ according to smoking status for both patellar and Achilles tendons (p>0.05 for all comparisons). In conclusion, the tendon thickness and incidence of tendinous degeneration do not differ between smoker and nonsmoker sportsmen.

Keywords: Ultrasonography, musculoskeletal ultrasound, patellar, Achilles tendon, smoking.

Sigaranın genç amatör sporcularda tendon kalınlıgı ve dejenerasyonu üzerine etkileri

ÖZET

Bu çalısmanın amacı, sigara içiminin aktif amatör sporcularda ultrasonografi ile saptanan tendinopatiler üzerindeki etkilerini degerlendirmektir. On dördü erkek, 19’u kadın, toplam 33 amatör sporcu (ortalama yas 20.5±2.5 yıl) incelendi. Patellar ve asil tendonları yüksek çözünürlüklü ultrason ile görüntülendi. Tendonların ön-arka kalınlıkları ölçüldü ve –varsa- tendinopati sıklıkları belirlendi. Sporcuların 22 (%66.7)’si sigara içmeyen, 11’i (%33.3) sigara içen kisilerdi. Günlük ortalama içilen sigara sayısı 9.4±4.5; ortalama sigara içme süresi 3.7±1.6 yıl idi. Toplam olarak 12 sporcuda (%36.4), 17 adet tendinopati (tendonların %12.8’u) saptandı. Sigara içen ve içmeyen gruplar arasında tendinopati sıklıgı bakımından fark gözlenmedi (p>0.05). Tendon kalınlıgı hem patellar hem de Asil tendonları için sigara içip içmeme durumuna baglı bir degisiklik göstermedi (p>0.05). Sonuç olarak, tendon kalınlıgı ve tendon dejenerasyon sıklıgı sigara içen ve içmeyen sporcular arasında bir farklılık göstermemektedir.

Anahtar kelimeler: Ultrasonografi, kas-iskelet ultrasonu, patellar, Asil tendonu, sigara içimi

Dicle Med J  2009;36 (1):16-22

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2009.01.

Cilt 36, Sayı 1 (2009)