ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Effect’s of Danazol use on the viability of dorsal rat flap
Altan Yücetas, Mehmet Bozkurt, Emin Kapı, Nihal Kılınç

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Diyarbakır Email: drmbozkurt@yahoo.com

ABSTRACT

Effect’s of Danazol use on the viability of dorsal rat flap  Repaire of large skin defects is one of the most challenging problem on reconstructive surgery. As known that, the most suitable functional and aesthetic way for flaps are preferrable for aesthetic and  functional results. But flaps which used for large skin defects lenght are limited. When the flap’s height lenghtens, flap surviving decreases. In this situation, necrosis and tissue lost is encorded. To prevent this problems, symphatolytic agents and anticoagulans which increases blood flow and changes reolytic property of blood are used. Moreover, cell membrane stabilization is attempted to be maintained. Danazol is antiinflammatory agent in the treatment of endometriosis and it has weak gonadotropic activity. In this study twenty female, adult Sprague-Dawley rat were included. Danazol can decrease random pattern skin flap necrosis due to the fact that danazol has anticoagulant and anti-inflammation property. Danazol may used for increasing survival of flap by decresing development of necrosis on distal part of random pattern skin flap. In this article, we mentioned antiinflammatory mechanism of danazol and  influence viability of flap.

Key words: Danazol, skin flap, necrosis

Danazol kullanımının dorsal rat flebi canlılıgı üzerine etkileri

ÖZET

Vücudun dıs örtü tabakası olan cildin büyük defektlerinin kapatılması, rekonstrüktif cerrahinin önemli sorunlarından biridir. Cilt defektlerinin kapatılmasında en uygun fonksiyonel ve estetik yaklasım, fleplerin kullanılmasıdır. Büyük defektlerin kapatılmasında kullanılan fleplerin boyutları da sınırlıdır. Planlanan flebin boyu uzadıkça flep yasayabilirliginde azalma gözlenmektedir. Bu durum kendisini özellikle flep distalinde nekroz ve doku kaybı olarak göstermektedir. Bu sorunları giderebilmek için kan akımını arttıran sempatolitik ajanlar ve antikoagülanlar, kanın reolitik özelligini degistiren ajanlar kullanılmıs, ayrıca iskemik hücrelerde hücre zarı stabilizasyonu saglanmaya çalısılmıstır. Danazol, antienflamatuar etkisi bulunan, endometriozis tedavisinde kullanılan zayıf etkili bir gonadotropik hormondur. Bu ajan, dokulara olan antienflamatuar etkisini çok degisik mekanizmalarla gösterir. Bu çalısmada deney hayvanı olarak disi, eriskin Sprague-Dawley sıçan kullanıldı. Deneysel dorsal rat flebi modelinde random paternli deri flebinin distal kısmında nekroz gelisimini azaltmak ve flebin yasayabilirligini arttırmak için antiinflamatuar ve antikoagülan etki mekanizmalarına sahip olabilen danazol kullanılmıstır. Bu yazıda danazolün antienflamatuar etki mekanizmasının yanında, flep canlılığına etkisi üzerine deginilmistir.

Anahtar Kelimeler: Danazol, deri flebi, nekroz

Dicle Med J 2009;36 (1):8-15

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2009.01.

Cilt 36, Sayı 1 (2009)