ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Nanomedicine, microarrays and their applications in clinical microbiology
Erkan Yula, Özcan Deveci

Kızıltepe Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Mardin, Türkiye Email: erkanyula@gmail.com

ABSTRACT

Growing interest in the future medical applications of nanotechnology is leading to the emergence of a new scientific field that called as “nanomedicine”. Nanomedi­cine may be defined as the investigating, treating, recon­structing and controlling human biology and health at the molecular level, using engineered nanodevices and nanostructures. Microarray technology is a revolutionary tool for elucidating roles of genes in infectious diseases, shifting from traditional methods of research to integrated approaches. This technology has great potential to pro­vide medical diagnosis, monitor treatment and help in the development of new tools for infectious disease preven­tion and/or management. The aim of this paper is to pro­vide an overview of the current application of microarray platforms and nanomedicine in the study of experimental microbiology and the impact of this technology in clinical settings.

Key words: Nanotechnology, Nanomedicine, Microchip, DNA microarray.

Nanotıp, mikrodizilimler ve klinik mikrobiyolojide kullanımları

ÖZET

Nanoteknolojinin gelecekteki tıbbi uygulamalarına artan ilgi, “nanotıp” olarak adlandırılan yeni bir alanın ortaya çıkmasına öncülük etmiştir. Nanotıp, nano boyutlarda iş­lenmiş alet ve cihazları kullanarak insan biyolojisi ve sağ­lığının moleküler düzeyde incelenmesi, tedavisi, yeniden yapılanması ve kontrolü olarak tanımlanabilir. Mikrodizilim teknolojisi, enfeksiyöz hastalıklarda genlerin rollerini ay­dınlatmada, araştırmaların geleneksel yöntemlerden en­tegre yaklaşıma kaymasına yol açan devrimci bir araçtır. Bu teknoloji tıbbi tanıda, tedavinin izlenmesinde, enfek­siyöz hastalıklardan korunma ve/veya yönetiminde yeni araçlar geliştirilmesinde büyük potansiyele sahiptir. Bu yazı, deneysel mikrobiyolojide mikrodizilim platformunda ve nanotıpda günümüz uygulamalarına ve klinik düzeyde bu teknolojinin etkisine genel bir göz gezdirmek amacını taşımaktadır.

Anahtar kelimeler: Nanoteknoloji, Nanotıp, Mikroçip, DNA mikrodizilim.

Dicle Med J  2010;37 (4):422-428

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2010.04.

Cilt 37, Sayı 4 (2010)