ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Evaluation of compliance to steroid use in inpatients of a university hospital
Melek Serpil Talas, Emine Pınarcı

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ankara, Türkiye Email: talas@ankara.edu.tr

ABSTRACT

Objectives: In order to maximize the benefits from ste­roids, patients should understand treatment with this drug. The aim of this study was to investigate inpatients’ compliance to steroid treatment.

Materials and methods: This study was carried out from April to June 2005 on a total voluntary 118 inpatients in internal medicine clinics of a university hospital. The data were collected using by a questionnaire form and data analysis was performed using frequency tables and chi−square tests.

Results: The mean age of the subjects was 48.94±14.72 years and 70.3% of them was female. With regard of educational status, 44.9% of patients were elementary school graduates. A total of 45.8% reported that they had received information about steroids from a health profes­sional. Although 99.2% - 94.6% of subjects knew the cor­rect drug scheduling, only 52.5% knew how to calculate steroid dose. Additionally majority of them (83.1%) did not know side effects of drug and prevention from their side effects.

Conclusion: According to our results, patients using ste­roid did not have sufficient information for adherence to this drug therapy and the patients experienced various problems. In order to relieve these problems, the patients should be better trained about steroid therapy by health professionals.

Key words: Steroid therapy, adherence to drug, nursing

Bir üniversite hastanesinde yatan hastaların steroid kullanımına uyumunun değerlendirilmesi

ÖZET

Amaç: Steroidlerin yararlı olması için, hastaların bu ilaç tedavisini anlaması gerekmektedir. Bu tanımlayıcı ça­lışma hastaların steroid tedavisine uyumunu belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve yöntem: Araştırma bir üniversite hastanesinin dahiliye kliniklerinde yatan gönüllü toplam 118 hasta ile Nisan-Haziran 2005 tarihleri arasında yapılmıştır. Veriler anket formuyla toplanmış ve veri analizi yüzdelik ve ki-kare testi kullanılarak yapılmıştır.

Bulgular: Çalışmadaki hastaların yaş ortalaması 48.9±14.7 yıl; ve hastaların %70.3’ü kadın, %44.9’u il­köğretim mezunudur. Hastaların %45.8’i steroid hakkında bir sağlık personelinden bilgi aldığını belirtmiştir. Çalışma grubunun %99.2-94.6’sı ilacın tedavi planını doğru yanıt­lamasına rağmen, sadece %52.5’i steroid dozunu doğru hesaplamıştır. Ayrıca hastaların çoğu ilacın yan etkilerini (%83.1) ve bunlardan nasıl korunacağını bilememiştir.

Sonuç: Çalışma sonuçlarına göre steroid kullanan hasta­ların ilaç uyumuna ilişkin yeterli bilgisi olmadığı ve bu has­taların çeşitli problemler yaşayabileceği söylenebilir. Bu sorunları gidermek için hastalar ilaç tedavisi konusunda sağlık profesyonelleri tarafından daha iyi eğitilmelidir.

Anahtar kelimeler: Steroid tedavisi, ilaç kullanımına uyum, hemşirelik

Dicle Med J  2010;37 (4):385-393

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2010.04.

Cilt 37, Sayı 4 (2010)