ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Nurses practices regarding the prevention of nosocomial infections in the neurosurgical intensive care unit
Sevilay Yüceer, Hülya Bulut

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Beşevler, Ankara- Türkiye. Email: sevilaygil@yahoo.com

ABSTRACT

Objectives: This study was conducted for determining nurses’ interventions to preventive nosocomial infections seen in a neurosurgery intensive care unit (ICU).

Materials and methods: The study population was com­prised of with 10 nurses who worked in the neurosurgery ICU of a university hospital in Ankara. The data were col­lected using a questionnaire and an interventions form. In the analysis of data number of the account was used.

Results: Mean knowledge level of the study population was 10.4 on 28 points in the questionnaire. While it is noted that the nurses take measures to prevent some of the nosocomial infections, which are included intervention form, there were no measures against surgical wound in­fections, meningitis, shunt infections that are seen infre­quently in the neurosurgical units.

Conclusion: Nurses’ knowledge on nosocomial infec­tions and their interventions to prevent nosocomial infec­tions were found to be inadequate and outdated.

Key words: neurosurgical, intensive care unit, infection control, nursing, nosocomial infection.

Beyin cerrahi yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşirelerin hastane enfeksiyonların önlenmesine ilişkin uygulamaları

ÖZET

Amaç: Bu çalışma Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesin­de (BCYBÜ) çalışan hemşirelerin nozokomiyal enfeksi­yonların önlenmesine yönelik uygulamalarını belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve yöntem: Araştırma, Ankara’da bir üniversite hastanesinin BCYBÜ’de çalışan 10 hemşire ile yapılmış­tır. Veriler anket formu ve uygulama formu kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde sayı hesabı kullanılmış­tır.

Bulgular: Hemşirelerin anket formunda yer alan sorula­ra ilişkin bilgi puan ortalaması 28 üzerinden 10.4 olarak bulunmuştur. Hemşirelerin uygulama formunda yer alan nozokomiyal enfeksiyonların önlenmesine yönelik giri­şimlerinden bazılarını uyguladıklarını belirttikleri, ancak BCYBÜ’de sıklıkla görülen cerrahi alan enfeksiyonları, menenjit ve şant enfeksiyonlarının erken donemde tes­pit edilmesine yönelik herhangi bir girişim belirtmedikleri görülmüştür.

Sonuç: Hemşirelerin nozokomiyal enfeksiyonların önlen­mesine yönelik bilgilerinin ve uygulamalarının yetersiz ol­duğu, güncel olmadığı saptanmıştır.

Anahtar kelimeler: Beyin cerrahi, yoğun bakım enfek­siyonları, enfeksiyon kontrolü, hemşirelik, nozokomiyal enfeksiyon

Dicle Med J  2010;37 (4):367-374

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2010.04.

Cilt 37, Sayı 4 (2010)