ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - The prevalence of thyroid cancers in surgically treated patients with nodular goiter in Şırnak city
Korkut Bozkurt, Sevda Sert Bektaş

Şırnak Devlet Hastanesi Zemin Kat Patoloji Bölümü, Şırnak- Türkiye Email: korkutbozkurt78@yahoo.com

ABSTRACT

Objectives: Iodine deficiency is still considered to be the major etiological factor for endemic goiter. The patho­genesis of the goiter in iodine deficient area caries differ­ent characteristics. The aim of this study investigate the prevalence of thyroid cancers and type of thyroid cancers in surgically treated patients with nodular goiter in Şırnak city where is iodine deficiency region.

Materials and methods: Thyroid surgical materials which were sent to our department were screened ret­rospectively from the archives between the years 2009-2010. Thyroid resection was performed on 241 patients with nodular goiter in one year. We evaluated patients who received the diagnosis of thyroid carcinoma with hist­hopatological examination.

Results: 222 of our patients (92.1%) female and 19 (7.9%) were male. The youngest patient 16 and the old­est patient was 80 years old and the average age is 40.9 ± 12.8. Histopathological examination of 197 (81.7%) cases of nodular goiter, 31 (12.9%) cases lymphocytic thyroiditis, 13 (5.4%) patients had thyroid tumors. The three tumors on the 2 cases (0.8%) benign, 11 (4.6%) were malignant. As a type of cancer 1 (0.4%) patients, fol­licular carcinoma-oncocytic variant, 10 (4.2%) cases were papillary carcinoma.

Conclusions: Iodine deficiency area in the province of Şırnak in patients with nodular goiter who underwent sur­gery for thyroid cancer rate of 4.6%, and most cancers is seen as a type of thyroid papillary carcinoma.

Key words: Iodine deficiency, endemic goiter, thyroid cancer

Şırnak ilinde ameliyat edilen nodüler guatr olgularında tiroid kanseri görülme sıklığı

ÖZET

Amaç: Endemik guatr etyopatogenezinde iyot eksikliği halen majör sebep olarak bilinmektedir. İyot eksikliği böl­gelerinde guatr patogenezi gerek fonksiyonel gerek orga­nik açıdan değişik özellikler gösterebilir. Bu çalışmamızın amacı iyot eksikliği bölgesi olan Şırnak ilinde ameliyat edilen nodüler guatr olgularında tiroid kanseri görülme oranını ve tiroid kanser tiplerini araştırmaktır.

Gereç ve yöntem: 2009-2010 yılları arasında yapılan ve bölümümüze gönderilen tiroid ameliyat materyalleri retrospektif olarak arşivden tarandı. Bir yıl içerisinde 241 nodüler guatrlı olguya tiroid cerrahisi uygulanmıştı. Posto­peratif histopatolojik bulgular değerlendirildi.

Bulgular: Olgularımızın 222’si (%92,1) kadın, 19’u (%7,9) erkektir. En genç hasta 16, en yaşlı hasta 80 ya­şında olup, ortalama yaş 40.9±12,8’dir. Histopatolojik in­celemede 197 (%81,7) olguda nodüler guatr, 31 (%12,9) olguda lenfositik tiroidit, 13 (%5,4) olguda tiroid tümörü saptandı. On üç tümör olgusunun ise 2’si (%0,8) benign, 11’i (%4,6) malign idi. Kanser tipi olarak 1 (%0,4) olguda folliküler karsinom-onkositik varyant, 10 (%4,2) olguda papiller karsinom tespit edildi.

Sonuç: İyot eksikliği bölgesi olan Şırnak ilinde ameli­yat edilen nodüler guatr olgularında tiroid kanseri oranı %4,6’dır ve en fazla kanser tipi olarak tiroid papiller karsi­nomu görülmektedir.

Anahtar kelimeler: İyot eksikliği, endemik guatr, tiroid kanseri

Dicle Med J  2010;37 (4):363-366

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2010.04.

Cilt 37, Sayı 4 (2010)