ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - The role of the Syndrome X in the pathophysiology of sleep-apnea syndrome
Zuhal Arıtürk, Abdurrahman Abakay, Ebru Tekbaş, Habib Çil, Gökhan Kırbaş, Sait Alan, Mehmet Yazıcı

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır  Email: zariturk@yahoo.com

ABSTRACT

Objective: Syndrome X or microvascular angina pectoris is defined as angina pectoris due to coronary microvas­cular dysfunction in patients with non-stenotik epicardial arteries. The aim of his study was to investigate the re­lationship between obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) and syndrome X.

Materials and methods: Twenty patients (11 male, 9 fe­male) with the complaint of chest pain who referred to Cardiology Clinics of Dicle University were enrolled in the study as Group 1. All of the patients’ exercise tests were positive, epicardial coronary arteries were normal and coronary flows were slow in Group 1. Thirty healthy person were enrolled in the study as group 2. Polysom­nography (PSG) and echocardiography (ECHO) was per­formed in all patients.

Results: In Group 1, 11 (55%) patients had obstructive sleep apnea. In Group 2, three patients (10%) had OSAS. There were significant differences in terms of OSAS fre­quency among groups. There were no significant differ­ences in terms of left ventricular ejection fraction (LVEF), left ventricular end-systolic diameter (LVESD), left ven­tricular end diastolic diameter (LVEDD), stroke volume, deceleration time (DT) , ejection time (ET) and the left atrium (LA) diameter between Syndrome X and control groups according to echocardiographic examination (p>0.05). However, IVRT, RA diameter, the myocardial performance index (MPI), PAP, and MEV / mav rates were significantly different (p <0.05).

Conclusion: OSAS -also known to cause cardiovascular complications- incidence was significantly higher in pa­tients with syndrome X than the healthy subjects. In OSAS patients, apnea hypopnea index, cardiovascular risk fac­tors such as hypertension and dyslipidemia were more common than healthy subjects. Therefore, these patients should be followed up closely and be treated properly.

Key words: Syndrome X, Obstructive sleep apnea syn­drome, Echocardiography.

Sendrom X fizyopatolojisinde uyku-apne sendromu’nun rolü

ÖZET

Amaç: Sendrom X veya mikrovasküler anjina pektoris, koroner anjiyografide, nonstenotik epikardiyal arterle­ri olan hastalarda, koroner mikrovasküler disfonksiyona bağlı gelişen anjina pektoris olarak tanımlanır. Bu ça­lışmada sendrom X ile obstüktif uyku apnesi sendromu (OSAS) arasındaki ilişki araştırılmıştır.

Gereç ve yöntem: Bu çalışmaya Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji polikliniğine göğüs ağrısı nedeniyle başvuran ve efor testi pozitif olup koroner anjiyografisinde epikardiyal koroner arterleri normal veya yavaş koroner akım saptanan 20 hasta (11 erkek, 9 kadın) ile (Grup I) yapılan tetkiklerinde herhangi bir hastalık tespit edilme­miş 30 kişi (Grup II) dahil edildi. Hastalara polisomnografi (PSG) ve ekokardiyografi (EKO) uygulandı.

Bulgular: Çalışmaya alınan hastalar iki ayrı gruba alındı. Grup 1; Kardiyak sendrom X tanılı 20 hasta, Grup 2; 30 sağlıklı birey. Her iki grubun kardiyak yapı ve fonksiyonla­rı ekokardiyografik olarak değerlendirildi. Grup I hastala­rın 11’inde (%55) OSAS saptandı. Grup II hastalarda ise 3 olguda (%10) OSAS tespit edildi. Her iki grup arasın­da OSAS sıklığı bakımından anlamlı fark bulunmakta idi (p<0.05). Sendrom X hastaları ile kontrol grubu arasında ekokardiyografik olarak sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu (LVEF), sol ventrikül sistol sonu çapı (LVESD), sol ventri­kül diastol sonu çapı (LVEDD), stroke volüm, deseleras­yon zamanı (DT), ejeksiyon zamanı (ET) ve sol atriyum (LA) çapları arsında anlamlı fark saptanmadı. Ancak iki grup arasında İVRT, RA çap, miyokard performans in­deksler (MPİ), PAP ve mEv/mAv oranlarında anlamlı fark tespit edildi (p<0.05).

Sonuç: Sendrom X’li hastalarda OSAS insidansı kontrol grubuna oranla anlamlı derecede yüksek saptandı. Apne Hipopne indeksi yüksek bulunan OSAS hastalarında hi­pertansiyon, dislipidemi gibi önemli kardiyovasküler risk faktörlerinin daha sık görüldüğü göz önünde bulundurul­malı, yakın takip ve tedavi ihmal edilmemelidir.

Anahtar kelimeler: Sendrom X, obstruktif uyku apne sendromu, ekokardiyografi.

Dicle Med J  2010;37 (4):358-362

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2010.04.

Cilt 37, Sayı 4 (2010)