ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Serum adipocytokine levels in patients with colorectal cancer
Serdar Erkasap, Eda Özçelik, Sema Uslu, Mehmet Kara, Nilüfer Erkasap

Department of Biochemistry, Medical School, Osmangazi University, Eskişehir, Turkey

 Email: eda_ozcelik@yahoo.com

ABSTRACT

Objectives: Adipose tissue, besides its main function as an energy storage depot, is currently considered an en­docrine organ that secretes several self-produced cytok­ines. Leptin and resistin play an important role in energy homeostasis, glucose, lipid metabolism and regulation of body weight. The aim of the current study was to deter­mine the concentration of leptin and resistin in pre-opera­tional and post-operational periods of patients diagnosed as colorectal cancer.

Materials and methods: The body mass index (BMI) and values of leptin and resistin in blood at diagnosis were measured in 12 colorectal cancer patients in pre- and post-operational periods and in 12 age- and sex-matched controls. Serum leptin and resistin concentrations were measured by ELISA method.

Results: Decreased leptin (1.95±0.62 ng/ml) and resis­tin (4.32±1.83 ng/ml) levels were found in pre-operational group compared with the control group (leptin: 6.12±0.82 ng/ml; resistin: 10.75±1.46 ng/ml) (p<0.001, p<0.001, respectively). Leptin levels were increased in post-oper­ational period (3.29±0.69 ng/ml) compared with the pre-operational period (p<0.001). However, no difference was found in post-operative resistin levels (4.75±1.33 ng/ml) compared with pre-operative period (p>0.05).

Conclusion: We conclude that serum concentration of leptin and resistin may have a role in patients with col­orectal cancers. Further studies are needed to investigate the possible prognostic value of leptin and resistin in clini­cal practice of patients with colorectal cancers.

Key words: Colorectal neoplasm, leptin, resistin serum

Kolerektal kanserli hastalarda serum adipositokin düzeyleri

ÖZET

Amaç: Yağ dokusu, bir enerji deposu olan ana işlevinin yanında, bazı sitokinler salgılayarak bir endokrin organ olarak kabul edilir. Leptin ve rezistin, enerji homeostazi­sinde, glikoz, lipid metabolizmasında ve vücut ağırlığının düzenlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalış­manın amacı, kolorektal kanserli hastalarda operasyon öncesi ve operasyon sonrası dönemlerde leptin ve rezis­tin konsantrasyonlarının belirlenmesidir.

Gereç ve yöntem: Toplam 12 kolorektal kanserli hastada ameliyet öncesi ve sonrası dönemde ve yaş ve cinsiyet uyumlu 12 kişiden oluşan kontrol grubunda vücut kitle in­deksi (VKİ) ve kan örneklerinde leptin ve rezistin düzeyleri ölçüldü. Serum leptin ve rezistin konsantrasyonları ELISA ile yöntemi ile ölçüldü.

Bulgular: Operasyon öncesi grup (leptin: 1.95±0.62 ng/ml; resistin 4.32±1.83 ng/ml) kontrol grubuna (leptin: 6.12±0.82 ng/ml; resistin: 10.75±1.46 ng/ml) göre karşı­laştırıldığında leptin ve rezistin düzeylerinde azalma göz­lemlendi (sırasıyla, p<0.001, p<0.001). Operasyon sonra­sı grupta (3.29±0.69 ng/ml), operasyon öncesi gruba göre leptin düzeylerinde artış olduğu görüldü (p<0.001). Resis­tin düzeyleri yönünden operasyon sonrası (4.75±1.33 ng/ml) dönemle operasyon öncesi dönem arasında anlamlı bir farklılık yoktu (p>0.05).

Sonuç: Çalışmamızda serum leptin ve rezistin konsan­trasyonlarının kolorektal kanserde önemli rol oynaya­bileceği sonucuna varıldı. Ayrıca leptinin muhtemelen prognostik değeri klinikte faydalı olabilir ancak daha fazla araştırmanın yapılması gereklidir.

Anahtar kelimeler: Kolorektal kanser, leptin, rezistin, se­rum

Dicle Med J  2010;37 (3):321-325

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2010.03.

Cilt 37, Sayı 4 (2010)