ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Perforated hydatid cyst into peritoneum presented with urticaria: A case report
Turgut Piskin, Cengiz Ara, Abuzer Dirican, Dincer Ozgor, Bulent Unal, Sezai Yılmaz

Medical Faculty of Inonu University, Department of General Surgery, Malatya, Turkey. Email: tpiskin@inonu.edu.tr

ABSTRACT

Hydatid cyst of liver is generally asymptomatic unless leading to complications. Spontaneously or trauma in­duced perforation of cyst into peritoneum is one of that complications. Rupture into the abdominal cavity may cause mild to fatal complications like abdominal pain, urti­caria, anaphylaxis and sudden death. We present, herein, a case with abdominal pain and urticaria due to spontane­ously hydatid cyst rupture into peritoneum. A 32 year-old woman admitted to the emergency room with abdominal pain and urticaria. Her symptoms had been started spon­taneously. Ultrasonography and computed tomography showed cystic lesions in the liver and peritoneum with in­traabdominal free fluid. She was treated surgically by par­tial cystectomy and omentopexy. Postoperative albenda­zol treatment was given for three months. No recurrence was observed throughout three months of postoperative follow-up period.

Key words: Cyst hydatid, spontaneous rupture, urticaria, treatment

Ürtikerle belirti veren periton içine rupture kist hidatik olgusu

ÖZET

Karaciğer kist hidatiği, komplikasyon gelişmedikçe genel­likle asemptomatiktir. Spontan ya da travmayla periton boşluğuna rüptüre olması bu komplikasyonlarından biri­dir. Kistin karın içine rüptüre olması, hafif semptomlara veya karın ağrısı, ürtiker, anaflaksi ve ani ölüm gibi ciddi komplikasyonlara da neden olabilir. Biz bu çalışmamız­da; karın içine spontan rüptüre olmuş, ürtikeriyal bulgular ve karın ağrısı ile gelen bir olguyu sunduk. Kendiliğinden başlayan ürtiker ve karın ağrısı yakınmaları ile acil servi­se kabul edilen 32 yaşında kadın hastada, ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografik incelemede karın içinde serbest sıvı ve karaciğerde kistik lezyon görüldü. Cerrahi yöntem­le parsiyel kistektomi ve omentopeksi yapılarak tedavi edildi. Postoperatif dönemde üç ay boyunca albendazol tedavisi verildi. Postoperative üçüncü aylık izlem süresin­ce nüks saptanmadı.

Anahtar kelimeler: Kist hidatik, spontan rüptür, ürtiker, tedavi

Dicle Med J  2010;37 (1):71-74

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2010.01.

Cilt 37, Sayı 1 (2010)