ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Effects of environmental asbestos exposure on lung health
Abdullah Çetin Tanrıkulu, Abdurrahman Abakay, Cengizhan Sezgi, Ayşe Dallı, Ali İhsan Çarkanat, Abdurrahman Şenyiğit

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Email: cetintanrikulu@hotmail.com

ABSTRACT

Objectives: Environmental asbestos exposure and re­lated diseases are seen in our region. The study was planned to investigate the long term effects of asbestos exposure and to research the frequency of asbestos re­lated diseases in a region that asbestos has been used for many years.

Materials and methods: The population aged 30 or older who permanently live in this region were scanned by a mi­crofilm scanning team. The questionnaire was performed to the people to evaluate the level of knowledge about as­bestos, the complaints and smoking habits. The physical examinations of the people were carried out, microfilms were taken and spirometric analyses were performed.

Results: A total of 102 person, 56 (54.9%) women and 46 (45.1%) men with the mean age of 56.4±12.9 (30-80) years were included. 99 (97.1%) of people had used as­bestos previously except for past 15 years. People had used asbestos for 33.1±15.9 years. Significant relation­ships were found between negative asbestos effects and age>60 years (p< 0,001), >30 years of asbestos expo­sure (p= 0,028), use of oven made by asbestos >30 days (p= 0,015). Coughing (p=0,04), sputum (p=0,03) and dyspnea (p=0,05) were significantly higher in the affected group. Malignant pleural mesothelioma was found in one (0.9 %) person, calcified pleural plaque in 26 (25.5%), pleural thickness in 7 (6.9 %) and prevalences of these disorders were calculated as 204/100.000, 5306/100.000, 1428/100.000, respectively.

Conclusion: Environmental asbestos exposure is a seri­ous public health problem in investigated area. Training programs and preventive measures may be beneficial for restrain asbestos use.

Key Words: Asbestos, environmental exposure, meso­thelioma, microfilming, lung health

Çevresel asbest maruziyetinin akciğer sağlığı üzerine etkileri

ÖZET

Amaç: Çevresel asbest maruziyeti ve buna bağlı birçok malign ve malign olmayan hastalık oluşmaktadır. Uzun yıllardır asbest kullanılan bir beldede asbest maruziyeti­nin etkilerini incelemek ve asbeste bağlı hastalıkların sık­lığını araştırmak amacıyla çalışma planlandı.

Gereç ve yöntem: Belirlenen beldeye mikrofilm tarama ekibi ile gidildi. Sürekli bu beldede oturan 30 yaş ve üstü olan kişilerin, fizik muayenesi yapıldı, mikrofilmleri çe­kildi ve spirometrik analizleri yapıldı. Ayrıca asbest bilgi düzeyleri, sigara alışkanlıkları ve solunum sistemi ile il­gili şikayetlerini değerlendirecek sorular içeren bir anket uygulandı.

Bulgular: Çalışmaya toplam olarak 102 kişi dahil edildi. Çalışma grubunun 46‘sı (% 45,1) erkek, 56’sı (% 54,9 ) kadınlardan oluşuyordu ve yaş ortalaması 56.4±12.9 (30-80) yıl idi.

Katılanların sadece üç tanesi (% 2,9) asbesti hiç kullan­madığını belirtti, diğer 99 (% 97,1) kişi asbesti önceden çeşitli zamanlarda kullandıklarını, ancak yaklaşık 15 yıldır bu maddeyi kullanmadıklarını belirtti. Bu kişiler ortalama 33.1±15.9 yıl asbest kullanmışlardı. Risk faktörleri olarak 60 yaşın üzerinde olma (p< 0,001), 30 yıldan uzun süre asbeste maruziyet (p= 0,028) ve ömür boyu 30 günden fazla tandır kullanımı (p= 0,015) ile asbestten etkilenme arasında anlamlı ilişki bulundu. Ayrıca öksürük (p= 0,04), balgam (p= 0,03) ve nefes darlığı (p= 0,05) etkilenen grupta anlamlı düzeyde yüksekti. Bir kişide malign plevral mezotelyoma (% 0,9) , 26 (% 25,5) kişide kalsifiye plevral plak, yedi (% 6,9) kişide plevral kalınlaşma saptandı ve bu patolojik durumların prevalansı sırasıyla 204/100000, 5306/100000, 1428/100000 olarak hesaplandı.

Sonuç: Asbest kullanımı incelenen beldede önemli bir halk sağlığı sorunudur. Asbest kullanımının tamamen terk edilmesi için eğitim çalışmaları ve önleyici tedbirler yararlı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Asbest, çevresel maruziyet, mikro­film alma, akciğer sağlığı

Dicle Med J  2010;37 (1):30-34

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2010.01.

Cilt 37, Sayı 1 (2010)