ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Hemolytic uremic syndrome
Faruk Öktem, Ayça Esra Kuybulu

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağ. ve Hast. AD, İstanbul, Türkiye Email: oktemfaruk@hotmail.com

ABSTRACT

Haemolytic uremic syndrome (HUS) is a severe disease with microangiopathic anemia, thrombocytopenia and leading cause of acute renal failure in children. Several etiological factors causing to HUS have been identified, like infections, genetic mutations, drugs, systemic dis­eases. In this review, we present the new classification of the disease, detailed information about pathogenesis, diagnostic methods and therapeutic approaches.

Key words: Hemolytic uremic syndrome, child, new ap­proaches

Hemolitik üremik sendrom

ÖZET

Hemolitik üremik sendrom (HÜS) mikroanjiyopatik anemi, trombositopeni ve çocuklarda en sık akut böbrek yetmez­liği nedenlerinden biri olan ciddi bir hastalıktır. Enfeksiyon­lar, genetik mutasyonlar, ilaçlar, sistemik hastalıklar gibi HÜS’e sebep olan birçok mekanizma tanımlanmıştır. Bu derlemede, hastalığın yeni sınıflandırılmasını, patogene­zi, tanı yöntemlerini ve tedavi yaklaşımlarını sunacağız.

Anahtar kelimeler: Hemolitik üremik sendrom, çocuk, yeni yaklaşımlar.

Dicle Med J  2011;38 (4):519-525

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2011.04.0081

Cilt 38, Sayı 4 (2011)